سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک ناصرشریف – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی همایونپور – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستمهای بازشناسی چندباندی گفتار که بر اساس مکانیزم شنوایی انسان عمل می کنند ، نرخ بازشناسی را نسبت به سیستم تمام باند به وی ژه در حضور نویز بهبود می بخشند . در بازشناسی چندباندی گفتار، سیگنال گفتار ابتدا به چند زیرباند فرکانسی تقسیم می شود و پس از استخراج بردارهای ویژگی از هر زیرباند، این بردارها یا احتمال تخمین ی برای آنها با یکدیگر ترکیب می شوند . در کار حاضر سیستم چندباندی بازشناسی گفتار بر مبنای ترکیب ویژگیها مد نظر قرار گرفته است و ترکیب این شیوه با یک شیوه مبتنی بر مدل موسوم به معیار تصویردهی وزن دار پیشنهاد گردیده است . نتایج آزمایشها نشان می دهند که علاوه بر بهتر بودن کارآیی شیوه ترکیب ویژگیها نسبت به سیستم تمام باند، روش پیشنهادی نیز سبب بهبود چشمگیر کارآیی روش ترکیب ویژگیها می گردد .