سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد رجبی – معاونت دانشگاه علمی کاربردی واحد فارس، مشاور علمی وزارت بهداشت و درم

چکیده:

در این مطالعه موردی که در کارخانجات صنعتی شاهد شیرازانجام گرفته است. از ترکیب سیستم ABC با ABM جهت کنترل واداره کردن منابع سازمانی استفاده شده است. برای ای منظور ، پس از طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی این کارخانه، جهت شناسایی فعالیتها و منابعی که در ساخت محصولات نقش دارند از روش آنالیز فعالیت استفاده شد و با توجه به اطلاعات آنالیز فعالیت، حجم فعالیتها و منابع مورد نیاز برای تولید هر کدام از محصولات شناسایی گردید، سپس با استفاد ه از این اطلاعات ، مدل برنامه ریزی خطی تعیین ترکیب بهینه محصولات ایجاد گردید که پس از حل مدل ، ترکیب بهینه محصولات تولیدی کارخانه، وضعیت منابع، حجم فعالیتهای مورد استفاده برای تولید هر کدام از محصولات و فعالیتهای دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده مشخص شد، علاوه بر این، نتایج حل مدل نشان دهنده میزان ظرفیتهای اضافی و بلا استفاده منابع بر حسب هر مرکز فعالیت و گلوگاههای تولید محصولات است. با توجه به اینکه سیستم ABM بر کنترل و اداره کردن منابع سازمانی و شناسایی و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده در سازمان تاکید دارد با استفاده از نتایج مدل ترکیب بهینه تولید، فعالیتهای بدون ارزش افزوده شناسایی گردید تا نسبت به حذف این فعالیتها و بکارگیری آنها در سایر بخشهای مورد نیاز اقدام گردد. نکته مهمی که از این مطالعه حاصل شد، این بود که محدودیت تقاضا و فروش محصولات، به عنوان یکی از محدودیتهای اساسی است که باعث ایجاد ظرفیتهای بلا استفاده منابع و فعالیتهای بدون ارزش افزوده در سازمان می گردد که نهایتا این مسئله منجر به افزایش هزینه های سازمانی و قیمت تمام شده محصولات می شود بطوریکه هزینه های ظرفیتمنابع بلا استفاده در طول دوره مورد بررسی ۱۰۶% سود محصولات سود محصولات تولیدی کارخانه می باشد.