سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا رحمانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
حسن عربزادگان – کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد صدرارحامی – کارشناس گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خطرات ز یست مح یطی ناش ی از سوء مد یریت مواد زا ید جامد یکی از مشکلات اساسی بعضی از کشورهاست .این مشکل در استانها ی شمالی، در سواحل شمالی خلیج فارس و در مراکز بزرگ جمعیتی ایران ابعاد گسترده ا ی پیدا کرده است و روند توسعه پا یدار را به خطر انداخته است.بنابراین ضرورت دارد در شهرهای مختلف کشور طرح کنترل مواد زاید جامد تهیه و اجرا گردد.