سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی چاجی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی ناصریان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آزمایشی در دو مرحله به منظور بررسی تاثیر روش عمل آوری با بخار آب تحت فشار بر خصوصیات شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری ماده خشک پیت نیشکر انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل : ۱- پیت نیشکر ۲- پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بود . در مرحله اول، ترکیب شی میایی پیت خام و عمل آوری شده با فشار بخار آب در آزمایشگاه اندازه گیری شد . فیبر نا محلول در شوینده خنثی (NDF) با اعمال فرآیند بخار تحت فشار به طور معنی داری کاهش یافت (۰/۰۵>P) اثر فرآوری بر فیبر نا محلول در شوینده اسیدی معنی دار نبود (۰/۰۵>P) غلظت قنده ای محلول در پیت عمل آوری شده افزایش معنی داری نشان داد به عبارت دیگر بخش همی سلولز پیت نیشکر تجزیه شد (۰/۰۵>P) در مرحله دوم، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک تیمارها توسط تکنیک کیسه های نایلونی با استفاده از دام های مجهز به فیستولای شکمبه ای اندازه گیری شد از مولفه های تجزیه پذیری ماده خشک پیت نیشکر؛ بخش سریع تجزیه (a) و بخش دارای پتانسیل تجزیه پذیری در زمان (b) افزایش یافت و ثابت سرعت تجزیه پذیری (c) کاهش یافت.