سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما حاتمی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، تهران
رضا ابراهیم پور – مرکز تحقیقات ریاضیات و فیزیک نظری، پژوهشکده علوم شناختی و گروه الکترو
رضا قادری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران، بابل

چکیده:

کدهای خروجی تصحیح کننده خطا یکی از روشهای مهمدر ترکیب طبقه بندها می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این روش با استفاده از ماتریس باینری که "ماتریس کد" نامیده می شود و مستقل از مساله تولید می شود، یک مساله چند کلاسه پیچیده، به چند زیرمساله دودویی ساده تجزیه می شوند و پس از حل این زیر مسائلبا طبقه بندهای ساده، و ترکیب نتایج آنها، مساله اصلی حل می شود. از آنجا که ساختار "ماتریس کد" بر کارا یی تجزی ه مساله تاثیر می گذارد، ما سعی در طراحی ماتریس کد سازگار، با در نظر گرفتن ساختار و ماهیت مساله را داریم. در این مقاله، برای طراحی ماتریس کد سازگار با مساله، یک روش جدید با در نظر گرفتن فضا ی کلاسها چنان تعریف شده است که ماتریس حاصل باعث تجزیه مناسب مساله اصلی شده و تعداد طبقه بندهای پایه مورد نیاز نیز حداقل شود .نتایج بدست آمده درشناسایی ارقام دستنویس برای دادههایPenDigitsاز پایگاه داده UCI Repository کارامدی روش پیشنهادی
را نسبت به روشهای قبلی نشان می دهد.