سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهربانو شادپور – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت
شهربانو مزدی – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت
طاهره حسن پور – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت

چکیده:

هر ساله تعداد زیادی از انسانها در اثر حوادث غیر مترقبه چه طبیعی مانند سیل و زلزله چه غیر طبیعی مانند جنگ و بمبـاران جان خود را از دست داده و یا دچار عارضه می گردند . در حوادث غیر مترقبه غالباً با تعداد زیادی مصدوم روبرو هستیم کـه بـه امدادهای پزشکی نیازمندند ، بخصوص در ساعات اولیه بروز حادثه که هنوز نیروهای متعدد بسیجح نشده اند ، یک تریاژ مناسب می تواند سامان بخش بحران و نجات دهنده جان افراد باشد . تریاژ در واقع یعنی گروه بندی بیمـاران بـر اسـاس نیـاز آنهـا بـه مراقبت پزشکی که سبب می گردد در کوتاهترین فاصله زمانی بهترین برنامه ریزی صورت گیرد . بر اساس تریاژ مـصدومان هـر حادثه به چند گروه یا اولویت تقسیم می گردند که عبارتنداز : رنگ قرمز یا اولویت اول : آسیبهای تهدید کننده حیات ولـی قابـل درمان ( مشکلات راه هوایی وتنفسی ) رنگ زرد یا اولویت دوم : آسیب هـای جـدی کـه تهدیـد کننـده حیـات نمـی باشـند ) آسیبهای کمر با آسیبهای طناب نخاعی یا بدون آن ) رنگ س بز یا اولویت سوم : مجروحین سرپای ی، آسـیبهای خفیـف اسـکلتی رنگ سیاه یا اولویت چه ارم : آسیبهای کشنده که به درمان جواب نمی دهند یا مرگ که در اصل مقاله بدان پرداخته شده است . صرف وقت برای ارائه مراقبت بیشتر به یک بیمار منجـر بـه عـدم شناسـایی و اصـلاح وضـعیتهای تهدیـد کنـده حیـات سـایر مصدومین می گردد بنابراین لازم است تمام مجروحان ارزیابی شده و در حـالی کـه بـرای انجـام طبقـه بنـدی اولیـه در میـان مصدومان عبور می کنید بر چسب اولویت بندی را بر اساس الگوریتم تریاژ که در مقاله ذکر شده، به هر بیمار بچـسبانید کـه بر حسب اولویت نشان دهند ه دسته بندی مجرومان از نظر انجام مراقبت درمانی می باشد . لازم است بدانیم اقدا م به مراقبـت از مصدومی در اولویت است که بیشترین آسیب به او وارد شده باشد ولی در صورت درمان مناسب بیشترین احتمال زنـده مانـدن داشته باشد در این مقاله سعی شده است راهکارهایی جهت تعیین اولویت و اقدامات مراقبتی مناسب به تفضیل بیان گـردد تـا بتوان با استفاده از آنها از عوارض حوادث غیر مترقبه کاسته و گامی موثر در راه سلامت جامعه برداشت .