سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد انصاری پور – مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان – اداره آموزش و پژوهش
عباس حدادپور – مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان – اداره آموزش و پژوهش

چکیده:

در کشور حادثه خیز ایران که متأسفانه هر حادثه همراه با تلفات انسانی یـا نـاتوانی هـای متعـدد مـی باشـد، خدمات پزشکی برنامه ریزی شده به مصدومین و حادثه دیدگان بسیار ضروری و قابل توجه است . اولویت بندی خدمات پزشکی اورژانس از اموری است که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است . حوادثی نظیر زلزله بم،زلزله رودبار و حوادث ترافیکی بـا چند قربانی که هر روز اتفاق می افتد ، لزوم پرداختن جدی به امر تریاژ در حوادث را روشن می کند . درحوادث با تعداد قربـانی محدود بویژه در شهر ها با توجه به امکانات کافی ،شاید بتوان گفت تریاژ بیماران به راحتی صورت پذیرد اما در حـوادث بـزرگ مثل زلزله و سیل تریاژ صحیح یک امر مهم در امدادرسانی پزشکی است . برخورد علمی با امـر اولویـت بنـدی خـدمات پزشـکی اورژانس، استفاده بهینه از امکانات موجود در محل حادثه یا بیم ارستان و ارائة بهنگام خدمات اموری است که در این مقالـه بـه آنها پرداخته می شود . روش اجراء : با مطالعه انواع متد های تریاژ در کتب مربوطه و سایت های اینترنتی، بررسی و مرور تجارب امداد رسانی در حوادث قبلی کشور،تجزیه و تحلیل یافته ها و مقایسه با امکانات موجود در کشور و مشاوره بـا صـاحب نظـران، پروتکل انواع تریاژ در حوادث به عنوان راهنما برای امداد گران و سیستم اورژانس کشور تهیه شده است . نتـایج : تقـسیم بنـدی تریاژ : (۱ بر اساس وسعت حادثه : (۱/۱ حوادث در سطح شهرستان یا استان که قابل مقابله در منطقه از طریق انتقال زمینی یـا هوایی توسط بالگرد می باشد . (۱/۲ حوادث استانی یا ملی که در منطقه قابل پاسـخگویی نیـست و عـلاوه بـر انتقـال زمینـی ، انتقال هوایی با بالگرد و هواپیما نیاز می یاشد . (۲ بر اساس نوع انتقال بیماران (۲/۱ انتقال زمینی با آمبولانس و در صورت نیـاز انتقال مصدومین سرپایی با س ایر خودروها و قطار (۲/۲ انتقال هوایی با بالگرد و هواپیما (۲/۳ انتقال دریـایی در مکانهـای مـورد نیاز که فعلا در کشور ما محدود می باشد (۳ بر اساس فوریت نیاز به خدمات درمانی : (۳/۱ فوری ( قرمز ) (۳/۲ تـأخیری ( زرد (۴/۲ ( start ( بـالغین (۴/۱ بر اساس سن حادثه دیـدگان (۴ ( متوفی ( سیاه (۳/۵ ( انتظاری ( آبی (۳/۴ ( سرپایی ( سبز (۳/۳ ( کودکان ) ) jump start ) 5 بر اساس مرحله انتقال ( در حوادث با حجم وسیع ): (۵/۱ قبل از اعزام (۵/۲ حین اعزام (۵/۳ بعد از اعزام در حوادث بزرگ و ملی کلیه افراد مصدوم از منطقه باید تخلیه و بر اساس فوریت نیاز به خـدمات و امکانـات موجـود بـه استانهای همجوار یا دور دست اعزام شوند . همچنین افراد نیازمند خدمات درمانی فوری و تاخیری باید در نزدیکتـرین محـل و حتی بیمارستان صحرایی مورد مداوا قرار گیرند . در انتقال بیماران بطور وسیع از طریق هواپیما یا قطار ، خدمات خاص پزش کی حین انتقال باید در تریاژ قبل از اعزام مشخص گردد و حین انتقال ، تریاژ بر اساس فوریت انجام شود تا در تریاژ بعد از انتقال با سرعت و دقت بیشتری بیماران به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند