سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد معمارزاده –
فرهاد بهمن زیاری –

چکیده:

تریاژ دسته بندی بیماران بر اساس شدت جرحات و بیماری می باشد به نحوی که از منابع و امکانات موجود ، بهتـرین بهـره وری برای بهترین خدمات به بیشترین تعداد از بیماران صورت گیرد . اشعه زدگی زمانی اتفاق می افتد که فـرد در معـرض یـک اشعه مانند ( گاما – بتا – آلفا و نوترونها و ) X از یک منبع خارجی قرار می گیرد . ممکن است در این حادثه کل بدن یا قـسمتی از آن تحت تأثیر اشعه قرار گیرد . بیمارستانها باید همواره آمادگی ارائه خدمات مورد نیاز به حوادث تشعشعی را داشته باشند و پرسـنل بخـش اورژانـس بایـد بـا تریاژ، ارزیابی و درمان تعداد زیادی از بیماران و قربانیان اشعه آشنایی داشته باشند . تریاژ در ۲۴ ساعت اول بستری در بیمارستان باید با توجه به تظاهرات و نوع اشعه و میزان نفوذ آن در بدن انجام شود . چرا کـه اگر میزان اشعه زیاد باشد بعد از مدتی می تواند باعث بیماریهای مهلک و جدی گردد . تریاژ و سـپس تـصمیم گیـری در مـورد درمان بر اساس علائم و نشانه های موجود در ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت اول و همچنین نتایج تـستهای آزمایـشگاهی اسـت و در این مقاله سعی شده است اطلاعاتی ارائه گردد که بتوان بر مبنای آن تعیین کرد کـه در ۲۴ سـاعت اول چـه خـدماتی را بایـد انجام داد . در ادامه نحوه تریاژ در ضایعات ) ) combined مشترک مورد بحث قرار گرفته و پروتکل مربوطه معرفی شده است .