سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسنعلی محبی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهد
عابد نام آوری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهد
مسعود ثقفی نیا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … (عج) – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهد

چکیده:

برخورد مناسب در مواجه با حوادث غیر مترقبه، نیازمند تلاش و همـاهنگی اجـزای مختلـف از جملـه مـدیریت، گـروه اورژانس یا EMS ، بیمارستانها، آتش نشانی، پلیس و نیروی انسانی و … می باشد . به علاوه تک تک ایـن اجـزا بایـستی مـسوولیت خود را به خوبی بدانند و به بهترین وجه انجام دهند . از وظایف مهم تیم اورژانس تریاژ می باشد . متن : تریاژ در این شرایط منحصر به فرد می باشد زیرا اولویت بندیها نسبت به شرایط وجو د یک بیمار و یا چند بیمـار متفـاوت است . در شرایط مجروحان بسیار زیاد که در حوادث غیر مترقبه دیده می شوند، اولویت از مراقبت از بیماران بسیار اورژانسی به سمت مراقبت از کسانی که حداکثر شانس بقاء را دارند تغییر می کند . یک بیمار بسیار صدمه دیده که مقـدار بـسیار زیـا دی از منابع پزشکی را مصرف می نماید اولویت پایین برای تریاژ محسوب می شود . در واقع علـی رغـم امکـان بقـاء ایـن بیمـار، منـابع پزشکی به سمت کسانی می رود که از مراقبت های جراحی و پزشکی بهره بیشتری می برند . ایـن روش بیـشترین سـود را بـرای بیشترین تعداد افراد بوجود می آورد . در این شرایط انجام تریاژ در صحنه حادثه به بیـشترین حـد سـختی مـی رسـد زیـرا فـرد بایستی تصمیمات را بر پایه کمیت به جای کیفیت اتخاذ کند . با تجربه ترین و بهترین آموزش دیدگان پرسنل پزشـکی بایـستی چنین تصمیماتی را اخذ نمایند . پزشکان مطمئن ترین افراد جهت انجام چنین تر یاژی می باشند . ولی اگر آنها تنها باشند، انجام مراقبتهای مستقیم پزشکی و درمان اولویت پیدا می کند و انجام تریاژ به بقیه پرسنل محول می شود . انجام تریاژ باید بر اساس اصول شناخته شده باشد . در سوانح عمومی یا حوادث غیر مترقبه، پرسنل اورژانس می توانند از روش START استفاده نمایند که هدف آن تریاژ تعداد زیادی از افراد به صورت سریع و نسبتاً ساده می باشد و می تواند با آموزشـیمحدود استفاده شود . در این روش، ارزیابی متغیرهای فیزیولوژیک انجام می شود . و علاوه بر توانایی راه رفتن سـه متغیـر مهـم شامل وضعیت تنفسی، پرشدگی مویرگی در ناخن و سطح هوشیاری بررسی می شوند . نکته مهم این است که در صحنه حادثـه ممکن است یاد آوردن این متغییرها مشکل باشد و فراموش گردد لذا این متغیرهای سه گانه بر اساس حـروف اول آنهـا شامل «ت» در کلمه «تنفس» ، حرف «ن» در کلمه «ناخن» و حرف «ه» درکلمه «هوشیاری» در مظر گرفته شدند که مجموع آنهخا به صورت کلمه سمبولیک «تنه» در می آید. بهخاطر سپردن کلمه «تنه» و دقت در ترتیب بررسی متغیرهای مربوطه باعث کمک و تسهیل در انجام تریاژ به صورت الگوریتم می گردد .
این الگوریتم بیماران را به سه دسته از نظر نیاز به انتق ال مستقیم می نماید : الف ) سـریع ب ) تـأخیری ج ) نیـاز بـه بررسـی بیشتر اگر بیمار توانایی راه رفتن داشته باشد در نوع تأخیری دسته بندی می شود . در غیر اینصورت تنفس حرف » ت « ارزیابی می شود . اگر تعداد تنفس بیشتر از ۳۰ باشد بیمار نیازمند انتقال سریع است و اگر تعداد تنفس کمتر از ۳۰ باشد، خونرسانی با توجه به نبض و یا پرشدگی مویرگی در ناخن حرف » ن « ارزیابی می شود . پرشـدگی مـویرگی در نـاخن بیـشتر از ۲ ثانیـه یـا فقدان نبض رادیال، نیازمند انتقال سریع است . در صورتیکه پرشدگی مویرگی در ناخن کمتر از ۲ ثانیه باشـد سـطح هوشـیاری حرف » ه « ارزیابی میشود . اگر بیمار نتواند دستورات را اجرا نماید سریعاً منتقل می شوند، در غیر این صورت تأخیری انتقال می یابند . این در اصل مقاله توضیح داده شده است : بحث و نتیجه گیری : یکی از مباحث بسیار مهم در حـوادث غیـر مترقبـه، نحـوه اولویت بندی و تریاژ مصدومین بر اساس روشی ساده است که در ذهن نیز به خوبی حفظ شـود . اسـتفاده از کلمـه سـمبولیک «تنه» ورعایت الگوریتم مربوطه، رسیدن به این هدف مهم را ممکن می سازد و می تواند در آموزش ها مورد استفاده قرار گیرد