سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ولی – تبریز – بیمارستان استاد عالی نسب
هوشنگ خبیر – تبریز – بیمارستان استاد عالی نسب

چکیده:

در مواقع بروز حوادث و بحرانها و یا زمانی که تعداد مصدومین مراجعه کن نـ ده بـه بیمارسـتانها زیـاد باشـد، بایـستی از سیستم تریاژ برای اولویت بندی بیماران استفاده نمود . بطور کلی تریاژ ارائه مناسب ترین خدمت در حداقل زمان بـه بیـشترین افرادTo do the best for the most with the least می باشد . تریاژ در جنگهای نـاپلئون بناپـارت توسـط جـراح مـشهور فرانسوی Baron Dominique jean larrey ارائه گردیده است و مؤثرترین تریاژ زمانی به وقوع می پیونددکه بیمار در بهتـرین right time , To the right place , At the (.. زمان به بهترین محل انتقال یافته و بهترین خدمات درمـانی را دریافـت نمایـدwith the right care providerازطرفی کودکان بدلیل وضعیت فیزیکی وبیولوژیکی که دارند همانند بزرگسالان قابل دسـته بندی به روش معمـول ) START (Simple Triage and Rapid Treatment مـ ی باشـند و بایـد ایـن اولویـت بنـدی بطـور اختصاصی در گروه سنی کودکان انجام شود که روش jumpstart تشریح می گردد . روش تحقیق : این مقاله ب ه صورت مروری و با بررسی متون انجام پذیرفته است . بحث : در روش START که مصدومین در چهار گروه قرمز – زرد – سبز – سیاه دسته بندی می گردند ولی این روش بدلیل تفا وتهای فی زیولژیک کودکان با بزرگسالان قابل اجراء به همان شکل در کودکـان نمـی باشـند . روش jump START برای کودکان یک تا هشت سال ارائه گردیده است و لزوم ارزیابی مسئولین کودکان توسط کادر درمـانی وجود دارد که ب ه منظور به حداقل رساندن آسیبها و صدمات وحداکثر نمـودن بهـره منـدی مـص دومین از خـدمات درمـانی در اورژانسها را ب ه عنوان اصلی ترین هدف دنبال می نماید . که این اقدام تری اژ در حداقل ۱۵ ثانیه انجام شده و کودک تریاژ گـردد . به دلیل وضعیت خاص کودکان در راه رفتن بایستی کودکان ب ه طور متوالی ارزیابی گردند تا بتوان در گروه سبز آنها را قرارد اده در وضعیت تنفسی کودک، اگر خودبخود تنفس می نماید به مرحله بعدی گذارده می شود ولی اگر تـنفس خودبخـودی نـدارد تغییر پوزیشن و ایجاد پوزیشن استاندارد تنفس برقرار می گردد . کودک در گروه فوری ( قرمز ) قرارمی گیرد . اگر تعداد تنفس در حد ۱۵-۴۰ تنفس در دقیقه می باشد . آنرا برای کودک نرمال تلقی می نماییم ( در مقایسه با روش START که تعداد تـنفس ۳۰ را نرمال قلمداد می نماید ) واگر کمتر از ۱۵ یا بیشتر از ۴۰ باشد و یا تنفس نامنظم باشد آنرا در گـروه فـوری ( قرمـز ) قـرار داده در خصوص وضعیت پرفیوژن کودک با توجـه بـه اینکـه اسـتفاده از Capillary filling توجـه شـده در روش START در کودکان قابل اعتماد نمی باشد لذا در روش jump START از نبضهای محیطی بهره گرفته می شود کـه اگـر در عـضو آسـیب دیده نبضهای محیطی مختل شده باشد در گروه فوری ( قرمز ) قرار مـی گیـرد . در ایـن بررسـی هـر دو روش jump START وSTART مورد مقا یسه قرار گرفته است . نتیجه گیری : با توجه به ضرورت تریاژ در کودکان در زمانهای بحران ب ه دلیل وضـعیت خاص فیزیولوژیک کودکان یک تا ۸ ساله از روش اختصاصی Jump START برای تریاژ آنان اسـتفاده نمـود . ایـن روش بـرای بهره گیری کودکان مصدوم طراحی گردیده است تا بتوان در حداق ل زمان برای بیشترین افراد، مناسـب تـ رین خـدمات را ارائـه داد.