سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله کشاورز – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – معاونت درمان
محمودعلی کشاورز – دانشگاه علوم پزشکی قزوین – معاونت درمان

چکیده:

تریاژازریشه فرانسوی ) To Sort)Trier به معنی گروه بندی ویادسته بندی کردن گرفته شده است ، اولین تجربـه آن مربوط به زمان جنگهای ناپلئون بناپارت ( قرن ۱۸ م ) بوده وبعداز آن بـصورت پراکنـده درنقـاط مختلـف جهـان مورداسـتفاده قرارگرفته است ؛ این وضعیت پراکنده ادامه داشته تا اینکه دراواخر نیمه دوم قرن نوزده میلاد ی مسئولان مربوطه بـرای اولـین بار یک چهارچوب مشخص واستانداردفراگیر را برای آن تعریف کردند . ازنظرکاربردی تعاریف مختلفـی بـرای تریـاژ بیـان شـده است که ازمیان آنها تعریف زیرجامع تربه نظرمی رسد : تریاژعبارت است ازدسته بندی بیمـاران واولویـت بنـدی آنهـا براسـاس شدت جراحت وبیماری به نحوی که از منابع وامکانات موجود بهترین استفاده وبهره وری برای ارائه بهترین خدمات به بیشترین تعداد ازبیماران صورت گیرد . بحث : دراین قسمت باتوجه به اسـتانداردهای وضـع شـده ودسـتورالعملهای موجـود وهمچنـین باعنایت به وضعیت مراکز درمانی فعال درکـشورمطالب زیرمـورد بحـث قرارمیگیرنـد : الـف – انـواع تریاژدربیمارسـتان ( شـامل تریاژدرشرایط معمولی وتریاژدرزمان وقوع حـوادث غیرمترقبـه ) ب – تریاژدربیمارسـتانهای کوچـک ومراکزدرمـانی بـزرگ ج – شرایط ومشخصات مکان تریاژ د – پرسنل موردنیاز برای انجام تریاژدرشرایط مختلف ه – چگونگی انجا م تریاژ و – نحوه اعـلام تریاژ نتیجه گیری وپیشنهادات : تریاژیکی ازمهمترین اجزای طب اورژانس بـوده وازضـروریات یـک اورژانـس خـوب مـی باشـد واهمیت آن به لحاظ پیگیری بیمار دربخش اورژانس می باشد ، باتوجه به دینامیک بودن فعـا لیتهـای تریاژبایـستی بهتـرین و ورزیده ترین افراد برای اینکارانتخاب شوند که درجهت دستیابی به اهداف مطروحه ، موارد زیربه عنوان پیشنهاد بیان میگـردد : -۱ درانتخاب شاخص های کیفی دربخش اورژانس به دوفاکتورحیاتی زمان ومیزان رضایت مندی مراجعین اهمیت فراوانی داده شود . -۲ به علت نوپا بودن راه اندازی سیستم تریاژدرم راکزدرمانی سطح کـشور، لـزوم فرهنـگ سـازی وآمـوزش تریاژدرزمـان تحصیل وپس ازآن برای پرسنل اورژانس ضروری می باشد . -۳ ارتقاء میزان آمادگی پرسـنل تریـاژازطریق برگـزاری مانورهـای مختلف وقرارگرفتن درشرایط های گوناگون