سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس درودگر – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بخصوص محیط بیمارستانها و قبل از استفاده مواد حشره کش به منظور کنترل شیمیایی بند پایان مزاحم، بررسی میزان حساسیت آنها نسبت به حشره کشهای موجود لازم و ضروری میباشد. جهت بررسی سطح حساسیت سوسریهای جمع آوری شده از مرکز درمانی کاشان نسبت به حشره کشهای گروه فسفر ، پایروتروئید و کاربامات مطالعه ای بر روی این حشرات در آزمایشگاه طی سالهای۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ انجام گرفت. سوسریها به دو طریقه صید با دست و صید توسط تله جمع آوری شدند. پس از گذشت ۴۸ ساعت از زمان نگهداری سوسریها در آزمایشگاه طبق روش استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طریقه تماسی(Contact method) و آزمایشهای مورد آزمایش Knocked down قرار گرفتند در این متد خط رگرسیون و شاخصهای KT50، KT90 محاسبه شد و سطح حساسیت سوسریهای جمع آوری گردیده مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی سطح حساسیت سوسریهای آلمانی جمع آوری شده از بیمارستانهای نقوی، زایشگاه شبیه خوانی و بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت تاثیر حشره کش اکتلیک به میزان ۱۲% گرم در متر مربع نشان داد که سوسریها دارای مرگ و میری به ترتیب معدل ۴۵% ، ۵۳% و ۶۵% می باشند. بررسی سوسریهای آلمانی سه مرکز درمانی مذکور تحت تاثیر حشره کش سولفاک به میزان ۰/۲ گرم در متر مربع نشان داد که سوسریها دارای مرگ و میری به ترتیب معدل ۴۵% ، ۵۳% و ۶۵% می باشند. بررسی سوسریهای آلمانی سه مرکز درمانی مذکور تحت تاثیر حشره کش سولفام به میزان ۰/۲ گرم در متر مربع نشان داد که سوش های بیمارستان نقوی و زایشگاه شبیه خوانی در مقایسه با سوش بیمارستان شهید بهشتی به ترتیب دارای نسبت مقاومتی معادل ۱/۷۹ و ۱/۲۱ می باشد. بررسی سوسریهای آلمانی این مراکز درمانی تحت تاثیر حشره کش کوپکس به میزان ۰/۱۲۵ گرم در متر مربع نشان داد که سوشهای نقوی و زایشگاه شبیه خوانی در مقایسه با سوش بیمارستان شهید بهشتی به ترتیب دارای نسبت مقاومتی معدل ۳/۰۳ و ۱/۲۶ می باشند. بررسی سوسریهای آلمانی سه مرکز درمانی مورد مطالعه تحت تاثیر حشره کش فایکام به میزان ۰/۲۴ گرم در متر مربع نشان داد که سوشهای بیمارستانهای نقوی و زایشگاه شبیه خوانی در مقایسه با سوش بیمارستان شهید بهشتی به ترتیب دارای نسبت مقاومتی معادل ۲/۰۸ و ۱/۰۸ برابر هستند. ضمناً سوشهای این سه مرکز درمانی با حشره کشهای اکتلیک و کوپکس ۲۴ ساعت بعد از زمان تماس، از مرگ و میر ۱۰۰% برخورداد نبودند. با افزایش حشره کش اکتلیک از ۰/۱۲ به ۰/۲ گرم در متر مربع میزان مرگ و میر در سوسریهای مراکز درمانی گفته شده به ترتیبت معدل ۷۴% ، ۸۰% و ۸۸ برآورد گردید. افزایش در حشره کش کوپکس از ۰/۱۲۵ به ۰/۲۵ گرم در متر مربع، ۲۴ ساعت بعد از تماس، مرگ و میر ۱۰۰% مشاهده گردید. به نظر می رسد به دلیل استفاده مکرر حشره کشهای مختلف روی سوسریهای آلمانی بیمارستانهای نقوی و زایشگاه شبیه خوانی (که از قدمت بیشتری برخوردارند) سوسریها بیشتر تحت فشار حشره کش قرار گرفته اند و درمقایسه با سوسریهای آلمانی بیمارستان شهید بهشتی سطح تحمل سوسریها به طور قابل توجهی نسبت به حشره کش اکتلیک و کوپکس افزایش یافته و منجر به بروز و توسعه مقاومت در سوسریهای آلمانی شده است و تداوم استفاده از این حشره کشها کار کنترل سوسریها را در آینده در این مراکز درمانی با مشکل مواجه خواهد ساخت. حشره کش سولفاک با کمترین KT به روی سوسریهای سه مرکز درمانی مذکور تاثیر قاطعی داشته و توصیه می شود در حال حاضر از این حشره کش طبق غلظتهای پیشنهادی استفاده شود. در حال حاضر استفاده از این حشره کش ، کارایی بالا و عدم آلودگی محیط زیست و بیمارستان و پرسنل بیمارستانهای کاشان را به همراه خواهد داشت.