سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی دهشیبی – دانشجوی مقطع کارشناسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی خوشایند – دانشجوی مقطع کارشناسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
صادق اعتدالی – دانشجوی مقطع کارشناسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

رهیافتهای گرمایی سریعًا در حال توسعه و گسترش ااست که نوعًا بر اساس اندازه گیریهایی گرماسنجی مادون قرمز می باشد .این روشها شامل تحلیل تماس آزاد می باشد و اطلاعات کلی درباره ساختارسازه ارائه می دهد . این روشها با نوعی تحقیق کیفی تطبیق یافته است که در آن هدف اولیه روشن ساختن استثنائات می باشد. اما ، عمومًا بدست آوردن تفسیری کمی از نتایج دشوار و پیچیده می باشد. این مقاله یک روش گرمای جدیدرا برمبنای مفهوم امپدانس گرمای یبیان میدارد که در سطح سازه قابل اندازه گیری است و با یک تحلیل کمی محلی تطبیق داده شده است که باید بعنوان مکملی برای اندازه گیریهای کلی بدست آمده توسط گرماسنجی مادون قرمز برای کمی کردن و پیراستن تحلیل استفاده شود.