سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسینی – شرکت فولاد خوزستان، واحد بازرسی و خدمات فنی

چکیده:

بسیاری از خطوط لوله جوشکاری شده به منظور اطمینان از قابلیت تحمل فشار کاری که برای آن طراحی شده اند تحت تست هیدروستاتیک قرار میگیرند . ایـن تـست در صـورتیکه بدرسـتی
اجرا نگردد میتواند باعث ایجاد مشکلاتی شود . یکی از موارد مهم که باید در این تست مد نظر قرار گیـرد جلـوگیری از ایجـاد خـوردگی در لولـه در اثـر قـرار گـرفتن در شـرایط حـساس خـارج از
شرایطی که برای آن طراحی شده است ٫ میباشد . ایجــاد خــوردگی تــاخیری در حــین تــست هیدروســتاتیک و بعــد از آن میتوانــد بــه ســازه آســیب بزند . این موضوع در سا زه های تولید شده از فولاد زنـگ نـزن ٫ بـا توجـه بـه حـساسیت ایـن نـوع فولادها به خوردگی های تـاخیری از حـساسیت بیـشتری برخـوردار اسـت . ایـن آسـیب ممکـن است بعد از چند هفته یا چند ماه نمایان شده و تـرمیم آن میتوانـد بـسیار مـشکل و هزینـه بـر باشد . هر چند اگر ملاحظات لازم رعایت گر دد ٫ تست هیدروستاتیک میتواند بـدون ریـسک اجـرا گردد . این ملاحظات اساسا به کیفیت و نحـوه فـرآوری آب مـورد اسـتفاده در تـست و چگـونگی عملیــات روی ســازه بعــد از تــست وابــسته اســت . بــسیاری از کــدها و اســتانداردهای موجــود راهنمایی های کلی در زمینه تست هیدروستاتیک سازه های ساخته شده از فـولاد زنـگ نـزن ارائه کرده اند اما متاسفانه علی رغم اهمیت موضوع و آسیبهایی که میتواند ایجاد نماید ٫ هیچ استاندارد یا دستورالعمل جامعی در این زمینه وجود ندارد . در این مقاله سعی شده است با در نظـر گـرفتن کلیـه شـرایط تاثیرگـذار، دسـتورالعمل نـسبتا جامعی بعنوان راهنما برای اجرای بهینه تـست هیدروسـتاتیک و کـاهش ریـسک آن در شـرایط کاری مختلف تدوین گردد .