سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر نجف پور – گروه مهندسی بهداشت محیط – مجتمع آموزش عالی ابوریحان- دانشگاه علوم پزش
محمود شریعت – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و کمبود منابع آب، حفظ کیفیت منابع آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.کنترل آلودگی آب از طریق کاهش آلاینده های ورودی به این منابع پذیرنده ممکن می گردد.یکی از آلاینده های بالقوه منابع پذیرنده، ترکیبات فسفر می باشند که از طرق مختلف وارد این منابع می شوند. فسفر یکی از مهمترین عناصر مغذی محسوب می شود و با توجه به اثر ترکیبات فسفر در افزایش رشد جلبکها و گیاهان آبزی و تغییرات نامناسب متعاقب آن و با توجه به ورود این ترکیبات به محیط زیست از طریق پساب های تصفیه شده، کاهش غلظت آنها در پساب تا مقادیری که از این نظر مشکلی ایجاد ننماید باید مورد توجه قرار گیرد. روشهای مرسوم تصفیه بیولوژیکی توانایی کاهش غلظت فسفر را به مقدار زیاد ندارند. در این طرح ضمن بررسی کارآیی حذف فسفر در تصفیه خانه انتخاب و ایجاد تغییرات لازم در آن و با استفاده از نتایج حاصله، پایلوتی به روش A/Q به این منظور طراحی گردید و با تغییرات بار هیدرولیکی(زمان ماند) و بارآلی، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در زمان ماند ۲۴ ساعت و فاضلاب واقعی شهرک شهید نامجو با جمعیت تقریبی ده هزار نفر غلظت فسفر با ۹۷% تقلیل به حدود ۱mg/l کاهش داده شد. البته با استفاده از روش صاف نمودن پساب و یا برکه رشد جلبک ها می توان غلظت فسفر را به کمتر از ۱mg/l کاهش داده شد. البته با استفاده از روش صاف نمودن پساب و یار برکه رشد جلبک ها می توان غلظت فسفر را به کمتر از ۱mg/lنیز کاهش داد.