سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
آرنوش شاکری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحولات تکاملی اقتصاد جهانی،ارزش افزایی درتولید و خدمت رابه صورت فرآیندی وازطریق محورقرار دادن خلق دانش بصورت مشارکتی نشان می دهد.نهادهای کوچک و متوسط تحقیق و توسعه به ویژه دربخش خصوصی،ازطریق تجاری سازی جهانی یافته های خویش،بسترسازی های لازم برای ارتقاء توانمندی نوآوری و تولیدعلم کشورها را به نمایش گذارده اند. برای توسعه مبتنی بردانایی ،نقش دانش زایی تحقیق و توسعه با جدیت وافروپر رنگ از طریق بستر سازی برای مشارکت علمی و مالی کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه آشکار شده است. دو مفهوم متفاوت جهانی شدن تلاش های تحقیق و توسعه متبلور شده اند:۱-ایجاد دانش و محصول در مقیاسی که مشتریان جهانی راغب به بهره گیری ازآن درمقیاس و استانداردهای پذیرفته شده جهانی باشند،۲- مشارکت در حرکت های جهانی تولید دانش و محصول درقالب ارجهیت ملی در خلق دانش و محصول مشارکت اثربخش .
متغییرهایی چند همچون حجم سرمایه گذاری،کمیت و کیفیت نیروی کار،همکاری با بنگاه های داخل و خارج وغیره برمحقق شدن این مشارکت اثرگذار تشخیص داده شده اند.مقاله جاری به مدد سنجش تاثیر گذاری آنان، مولفه های حیاتی دخیل در تصمیم گیری ها، عوامل بحرانی موفقیتنهادهای تحقیق وتوسعه دربهره گیری از مزیت های نسبی آنان بارویکردی علمی رابا هم مقایسه نموده است. تدابیرمیسر برای محقق شدن حضور نهادها در صحنه جهانی به مدد سنجش، شدت اثرآنان رابه تصویر کشیده است.