سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد شکوری گنجوی – دانشگاه تهران
مهرداد اقلیمی – دانشگاه شاهد
داود منظور – دانشگاه امام صادق (ع) ایران

چکیده:

تفاوت در اوقات پیـک همزمـان کشـورها منجـر بـه تشـکیل منحنی های بار با نقاط اوج و حضیض مختلـف مـی شـود . بـا مبادله برق بین کشورهای همسایه در ساعات اوج یا حضیض روزانه و سالانه می توان ضـمن پیشـگیری از خاموشـی هـای ناخواسته، از منافع حاصل از کاهش اعطای اعتبارات زیـاد بـه توسعه صنعت برق استفاده کرد . در این مقالـه ضـمن معرفـی روش شناسی و ساختار الگوهای بهینه یابی سالانه مبادله بـرق در شبکه های برق به هم متصل، نتایج حاصل از اجرای الگـو در خصوص مبادلات برق میان ایران و کشور تر کیـه گـزارش خواهد شد . نتایج نشان می دهند که در بدترین حالت، به علت اختلاف در رخداد اوج بار در ساعات مختلف روز اوج بار در دو کشور، صادرات برق از ایران بـه ترکیـه در نقطـه اوج بـار ترکیـه مـی توانـد تــا سـقف ۱۵۰۰ مگـاوات افـزایش یابــد و همچنین ترکیه نیز در ساعت اوج بار ایـ ران صـادراتی حـدود ۴۴۷ مگاوات می تواند به ایران داشته باشد .