مقاله تشخيص داده هاي پرت در روش منشايابي رسوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تشخيص داده هاي پرت در روش منشايابي رسوب
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص داده هاي پرت
مقاله حوضه قره آغاج
مقاله نمودار جعبه اي
مقاله فاصله ماهالانوبيس
مقاله ردياب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم خاني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانپور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولين و مهم ترين مرحله روش منشايابي رسوب، انتخاب تركيب مناسبي از ردياب ها است كه قادر به جداسازي منابع رسوب باشند. انتخاب ترکيب يادشده با استفاده از تجزيه تابع تشخيص انجام مي شود. وجود داده هاي پرت بر انتخاب ترکيب مناسبي از متغيرها اثر گذاشته و ممکن است مانع انتخاب متغيرهاي مهم شده و توان جداسازي يا درصد طبقه بندي صحيح تجزيه تابع تشخيص را کاهش دهد. بنابراين داده هاي ياد شده بايد شناسايي، و در صورت وجود شواهد کافي دال بر پرت بودن، نسبت به تصحيح يا حذف آنها اقدام شود. در اين پژوهش، وجود داده هاي پرت به روش هاي مختلف در بين عناصر ژئوشيميايي، آلي و راديواکتيو نمونه هاي خاک جمع آوري شده از حوضه قره آغاج واقع در شهرستان ماکو بررسي شد. بر اساس ۴ روش تشخيص يک متغيره داده هاي پرت، هيچ نمونه اي از نظر زيادي از عناصر پرت نيستند. روش هاي ميانه به اضافه يا منفي ميانه انحراف هاي تمام داده ها از ميانه و نمودار جعبه اي کارايي بهتري نسبت به روش هاي آزمون گراب و ميانگين به اضافه يا منهاي ۳ برابر انحراف معيار در تشخيص داده هاي پرت نشان دادند. روش هاي چند متغيره تشخيص داده هاي پرت يعني مربع فاصله ماهالانوبيس، نمودارهاي جعبه اي مربع فاصله ماهالانوبيس به تفکيک منابع رسوب، نمودار چندك – چندك مربع فاصله ماهالانوبيس در مقابل توزيع مربع كاي و روش تجزيه به مولفه هاي اصلي نيز نشان دادند که هيچ نمونه اي پرت محسوب نمي شوند. بنابراين بر اساس هر دو گروه روش، شواهد و دلايل کافي مبني بر پرت بودن هيچ نمونه اي وجود ندارد. مزاياي رويکرد اتخاذ شده در اين پژوهش سادگي و قابل انجام بودن روش هاي مورد استفاده با نرم افزارهاي آماري موجود و بهره گيري از روش هاي مختلف مي باشند و داده اي پرت محسوب مي شود که از نظر چند روش تاييد شده باشد.