مقاله تشخيص ديابت: گسست هويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تشخيص ديابت: گسست هويت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افراد مبتلا به ديابت
مقاله تشخيص ديابت
مقاله تهديد هويت
مقاله پژوهش کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي سامره
جناب آقای / سرکار خانم: اشك تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي سرور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اگرچه توانمندي در زندگي با ديابت بدون همراهي مراقبين بهداشتي امکان پذير نيست، اما يافته ها حاکي از ناتواني مراقبين در تسهيل توانمندي افراد مبتلا به ديابت به عنوان يک مسووليت حرفه اي است. به نظر مي رسد شناسايي واکنش افراد در روز تشخيص ديابت، به عنوان نخستين گام مواجهه با بيماري مي تواند مراقبين را در ايفاي اثربخش تر نقش خود ياري رساند. به اين منظور پژوهش کنوني با هدف درک واکنش افراد در روز تشخيص ديابت، صورت گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه، پژوهشي کيفي از نوع تحليل محتوا است که روي ۲۱ مشارکت کننده انجام شد. آزمودني ها به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه عميق بدون ساختار و يادداشت در عرصه جمع آوري شد و با روش تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد تهديد هويت به عنوان واکنش اوليه افراد به تشخيص ديابت شامل زير طبقات ترس از متفاوت شدن و احساس از دست دادن کنترل بر جسم و زندگي است که در بستري از شناخت ديابت، حمايت، باورها، ارزش ها و ماهيت بيماري جريان دارد.
نتيجه گيري: تشخيص ديابت به عنوان واقعه اي تنش زا هويت افراد را در بستر فرهنگي ـ اجتماعي ايران تهديد مي کند. با توجه به نقش مهم مراقبين بهداشتي در اولين روزهاي تشخيص، به نظر مي رسد توجه به اثرات روحي و رواني تشخيص ديابت بر فرد به واسطه آموزش مهارت هاي مشاوره مي تواند حرکت رو به جلوي افراد را در مسير توانمندي تقويت نمايد.