مقاله تشخيص سريع اسپور عامل سياه زخم به روش مولکولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تشخيص سريع اسپور عامل سياه زخم به روش مولکولي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص
مقاله باسيلوس آنتراسيس
مقاله اسپور
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: باسيلوس آنتراسيس باکتري اسپور دار، گرم مثبت، هوازي و عامل بيماري سياه زخم است. در سال هاي اخير از اين باکتري در حملات بيوتروريستي استفاده شده است. اسپور باسيلوس آنتراسيس نسبت به عوامل فيزيکي و شيميايي بسيار مقاوم مي باشد. براي تشخيص سريع اسپور اين باکتري به روش هاي مولکولي، به اسنخراج ژنوم با شکستن اسپور نياز مي باشد. هدف از اين مطالعه تشخيص سريع مولکوليDNA  باسيلوس آنتراسيس به روشMultiplex PCR  با شکستن سريع اسپور به روش فيزيکي در زمان بسيار کوتاه و بدون استخراج ژنوم است.
روش بررسي: اسپورباکتري غير بيماريزاي سياه زخم يا سويه استرن (سويه واکسن باسيلوس آنتراسيس) توسط سيستم
(BioSpec Products, In.) Mini Bead Beater-8 با استفاده از بيد هاي ۰٫۱ ميلي متري در ۵۰۰۰ دور در دقيقه شکسته و استخراج شد. تشخيص به روش PCR Multiplex با استفاده از ۳ جفت پرايمر صورت گرفت. PCR سه قطعه DNA با اندازه هاي مورد انتظار را توليد نمود که در ژل آگاروز الکتروفورز آناليز شد. جهت تعيين حد تشخيص و اختصاصيت از رقت هاي مختلف اسپور به روش CFU/ml و باکتري هاي ديگر همين جنس نيز استفاده گرديد.
يافته ها: اسپورهاي باســيلوس آنتراسـيس در عرض سـه دقيـقه شکـست شـد. با استـفاده از پرايـمرهاي اختـصاصي و Multiplex PCR، محصولات به دست آمده شامل سه قطعه (۱۰۸۳bp، ۳۸۵bp، ۱۶۴bp) در ژل آگارز ۲ درصد آناليز شد. با استفاده از آنزيم برش دهنده  Hind IIIمحصول (۱۰۸۳bp) تاييد گرديد. حد تشخيص بر اساس روش CFU/ml، رقت ۱٫۵۱۲ از سوسپانسيون با ۷۶۸۰/ml يا ۷ اسپور در ميلي ليتر اسپور معين شد.
نتيجه گيري: نـتايج بهـينه سـازي نشـان داد شـکستن به روش فيـزيـکي با اسـتفاده از ذرات شيـشه و دستـگاه Bead Mill Homogenization از سرعت لازم برخوردار مي باشد. بعد از شکست در مدت ۳ دقيقه، نيازي به استخراجDNA  نيست. با اين روش، ما توانستيم به طور سريع، اختصاصي و با حساسيت بالا اسپور باکتري باسيلوس آنتراسيس را در نمونه ها تشخيص دهيم.