مقاله تشخيص سريع بيماري مارک در ماکيان با استفاده از PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تشخيص سريع بيماري مارک در ماکيان با استفاده از PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مارک
مقاله PCR
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله تياميدين کيناز
مقاله لنفوپروليفراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: صدرخانلو رجبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي حق دوست ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه، بررسي کارآیي يک روش سريع PCR جهت تشخيص طيور آلوده به بيماري مارک که قبلا مثبت بودن آلودگي آنها با استفاده از بررسي هاي هيستوپاتولوژيک محرز شده، مي باشد که مبناي اين تکنيک بر اساس  شناسایي يک قسمت از ژنوم ويروس بنام قطعات ژني تياميدين كيناز، از باز ۵۹۷ تا ۸۰۷ را كه توانايي شناسايي مستقيم MDV در سلولهاي كليه و ساير بافتهاي ماکيان آلوده به اين ويروس را ممکن ميسازد، استوار است. طي اين مطالعه ۱۲۶۸۷ قطعه طيور گوشتي کشتار شده در کشتارگاه صنعتي طيور اروميه مورد بررسي کالبدگشايي قرار گرفتند. پس از بررسي لاشه هاي طيور در ۸ مورد از آنها ضايعات بيماري مارک، شامل ندولهاي مشخص لنفوييدي جلدي و احشايي ناشي از لنفوپروليفراسيون بيماري مارک مشاهده گرديد که جهت مطالعات ميکروسکوپيک ضايعات، از اين تعداد نمونه برداري به عمل آمد. پس از تهيه اسلايد و رنگ آميزي هماتوکسيلين – ايوزين، نمونه هاي مثبت بدست آمده از لاشه هاي مبتلا به بيماري مارک، جهت بررسي با PCR با روش بررسي ژن تياميدين کيناز مورد استفاده قرار گرفتند. در اين مطالعه نمونه هايي از سلولهاي بورس فابريسيوس، پر و كليه طيور مشكوك استفاده گرديد. اين روش داراي سرعت بسيار بالايي بوده و براي اين تكنيك نيم ساعت براي تهيه نمونه، ۳ ساعت جهت انجام PCR و ۱ ساعت براي الكتروفورز زمان صرف شد. پس از بررسي از ۸ نمونه  PCRشده، تعداد ۷ نمونه مثبت و يک نمونه به همراه نمونه شاهد منفي شناسايي گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که از آزمايشهاي هيستوپاتولوژيك و PCR با يکديگر همخواني کامل داشته اند .