مقاله تشخيص سريع مقاومت به ايزونيازپد در سويه هاي مايكوباكتريوم توبر كلوزيس ايزوله شده از بيماران استان آذربايجان شرقي با روش مولكولي PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: تشخيص سريع مقاومت به ايزونيازپد در سويه هاي مايكوباكتريوم توبر كلوزيس ايزوله شده از بيماران استان آذربايجان شرقي با روش مولكولي PCR-RFLP
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايكوباكتريوم توبركلوزيس
مقاله ايزونيازيد
مقاله ژن PCR-RFLP ،katG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانلو سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج نيا صفرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ظهور سويه هاي مقاوم به دارو كنترل بيماري سل را با مشكلات جدي همراه كرده و شناسايي سريع مقاومت مي تواند نقش مهمي در كنترل انتشار بيماري سل ايفا نمايد. ايزونيازيد يكي از داروهاي كليدي جهت درمان بيماري سل بوده و بروز مقاومت به آن بصورت فزاينده اي گزارش ميشود. در مطالعه حاضر ارزش تشخيصي روش PCR-RFLP در شناسايي سريع مقاومت سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس نسبت به ايزونيازيد مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: تعداد ۲۵ سويه مقاوم و ۲۵ سويه حساس به ايزونيازيد مايكوباكتريوم توبركلوزيس ايزوله شده در مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي تبريز مورد بررسي قرار گرفت. تعيين MIC نسبت به ايزونيازيد به روش proportion انجام شد سپس جهت بررسي وجود موتاسيون در ژن katG، DNA ژنومي ايزوله ها استخراج گرديده و با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي تكثير ژن katG انجام شد. در مرحله بعد با استفاده از برش آنزيمي محصولات PCR با آنزيم MspI وجود موتاسيون در جايگاههاي Ser 315 و Arg 463 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۲۵ سويه مقاوم مورد بررسي، در ۱۴ سويه (%۵۶) موتاسيون در جايگاه Ser 315 و در ۵ سويه (%۲۰) موتاسيون در جايگاه Arg 463 مشاهده گرديد. ۶ سويه مقاوم (%۲۴) فاقد موتاسيون در جايگاههاي فوق بودند. سويه اي كه بطور همزمان داراي هر دو نوع موتاسيون در كدون هاي ۴۶۳ و ۳۱۵ باشد در اين مطالعه مشاهده نشد. در هيچكدام از ۲۵ سويه مايكوباكتريوم توبركلوزيس حساس به ايزونيازيد موتاسيون در جايگاه هاي مورد بررسي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه روش PCR-RFLP قادر به شناسايي مقاومت به ايزونيازيد در %۷۶ موارد بوده و مي تواند جهت تشخيص سريع مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس مورد استفاده قرار گيرد.