مقاله تشخيص عابر پياده با استفاده از کلاس بندهاي SVM و هيستوگرام در توالي تصاوير مادون قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تشخيص عابر پياده با استفاده از کلاس بندهاي SVM و هيستوگرام در توالي تصاوير مادون قرمز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص عابر پياده
مقاله تصاوير مادون قرمز
مقاله ماشين بردار پشتيبان
مقاله هيستوگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سرياني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محيط هايي که نمي توان از چشم غير مسلح و دوربين هاي معمولي براي تشخيص انسان از غير انسان استفاده کرد (مانند محيط هاي تاريک، مه و دود)، بهترين راه حل استفاده از تصاوير مادون قرمز است. اين مقاله يک روش مقاوم براي تشخيص انسان در توالي تصاوير مادون قرمز ارايه مي دهد. براي اين منظور از ترکيب کلاس بند  SVMو کلاس بند مبتني بر هيستوگرام استفاده شده است؛ به اين ترتيب که الگوهايي از تصوير که احتمال حضور انسان در آن ها موجود مي باشد، پس از فرآيند پيش پردازش استخراج شده و به کلاس بندهاي هيستوگرام و SVM داده مي شوند. براي يادگيري و تست الگوريتم ارايه شده از پايگاه داده گرمايي عابر پياده OSU استفاده شده است. نتايج اجراي الگوريتم ارايه شده روي اين پايگاه داده، کارآيي و دقت آن را نشان مي دهد.