مقاله تشخيص فعاليت هاي نئوتكتونيكي درحوضه آبريز قرنقوچاي با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك و مورفوتكتونيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تشخيص فعاليت هاي نئوتكتونيكي درحوضه آبريز قرنقوچاي با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك و مورفوتكتونيك
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوتكتونيك
مقاله شبكه زهكشي غير عادي
مقاله بالا آمدگي هاي تكتونيكي
مقاله شاخص هاي ژئومورفيك و مورفوتكتونيك
مقاله دامنه هاي شرقي كوهستان سهند
مقاله حضوه رود قرنقو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبكه هاي زهكشي و چشم اندازهاي رودخانه اي به صور گوناگون نسبت به وقوع تغييرات در بستر جريان عكس العمل نشان مي دهند. تشكيل تراس هاي رودخانه اي، تغيير نيمرخ طولي و مقطع عرضي و همچنين جابجايي هاي جانبي در مسير جريان رودخانه ها از جمله اين عكس العمل ها محسوب مي شوند كه با تشديد فرسايش نيز همراه مي گردند. در محدوده مورد مطالعه (واقع در مختصات ۴۶o/27’ تا ۴۷o/42’ طول شرقي و ۳۶o/58’ تا ۳۷o/44’ عرض شمالي، و قرارگرفتن در دامنه شرقي كوهستان سهند)، حضور شبكه زهكشي معكوس، وجود تراس هاي رودخانه اي، گسل ها، چين خوردگي ها و بالاآمدگي گنبدهاي نمكي، نشان دهنده فعاليت هاي نئوتكتونيكي در حوضه هستند. در اين مقاله، تحليل هاي مورفومتريك در حوضه قرنقو بر روي شبكه زهكشي به منظور تعيين اثرات نئوتكتونيك بر روي ويژگي هاي رودخانه ها، با استفاده از روش هاي هيپسومتريك و شاخص هاي مورفوتكتونيك و ژئومورفيك صورت گرفت. نتايج اين بررسي ها و تحليل ها نشان داد كه فعاليت هاي نئوتكتونيك برشبكه زهكشي حوضه كاملا تاثيرگذاشته است. توپوگرافي و اشكال ژئومورفيك و همچنين معماري دره ها با بالاآمدگي ها در بخش هاي جنوبي و مياني حوضه در رابطه هستند. حضور شكستگي ها و بي نظمي ها در نيمرخ طولي رودخانه ها، جابجايي هاي جانبي در مسير جريان آنها و غيرعادي بودن شبكه زهكشي از اثرات بالاآمدگي هاي تكتونيكي محسوب مي شوند. ارقام حاصل از بكارگيري شاخص هاي مختلف نيز نشان دهنده فعال بودن تكتونيك در بخش هاي مختلف حوضه، بويژه در بخش هاي مياني و جنوبي آن است.