مقاله تشخيص ملکولي و تعيين فاکتورهاي ويرولانس سويه ‌هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت هاي زخم و سوختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: تشخيص ملکولي و تعيين فاکتورهاي ويرولانس سويه ‌هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت هاي زخم و سوختگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروجينوزا
مقاله اگزوتوکسين OprL ،OprI ،A
مقاله نورآمينيداز و اگزوآنزيم S
مقاله سوختگي
مقاله زخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بين وجيهه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پور مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در دهه ‌هاي اخير در پي درمان آنتي ‌بيوتيکي، سودوموناس آئروجينوزا به عنوان يکي از مهمترين پاتوژنهاي بيمارستاني شناسايي شد. به دليل اهميت کلينيکي سودوموناس آئروجينوزا روش هاي متنوعي براي شناسايي آن به وجود آمده است. هدف از اين مطالعه شناسايي سويه ‌هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از عفونت هاي زخم و سوختگي بر اساس PCR ژن‌ هاي اختصاصي ليپوپروتئينهاي غشاي خارجي ( oprIو (oprL و اگزوتوکسين(toxA) A  و تعيين فراواني ژنهاي ويرولانس آنزيم هاي نورآمينيداز (nanI) و اگزوآنزيم (exoS) S در اين سويه‌ ها است.
مواد و روش ها: اين مطالعه با طراحي توصيفي مقطعي انجام شد. ۱۵۰ نمونه سودوموناس آئروجينوزا از عفونت هاي زخم و سوختگي از بيمارستان هاي امام خميني، مطهري و توحيد در تهران جمع آوري شدند. DNA اين سويه ‌ها با روش فنل – کلروفرم استخراج و PCR ژنهاي oprI، oprL، toxA، exoS و nanI با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي انجام شد.
يافته‌ ها: همه ۱۵۰ سويه سودوموناس آئروجينوزا مورد مطالعه داراي ژنهاي oprI و oprL بودند. ۱۴۲ (%۹۴٫۷) سويه داراي toxA، ۹۸ سويه (%۶۵٫۳۳) دارايexoS  و ۱۹ سويه (%۱۲٫۶۶) داراي nan1 بودند. فراواني ژن nan1 در ايزوله‌ هاي زخم (%۳۰) به صورت معني ‌داري بيشتر از ايزوله ‌هاي سوختگي (%۴) بود.
نتيجه ‌گيري: به نظر ميرسد که استفاده همزمان از پرايمرهاي ژنهاي oprIو oprL و toxA، حساسيت کافي را براي شناسايي سودوموناس آئروجينوزا از نمونه ‌هاي کلينيکي فراهم مي کند. فراواني زياد ژن exoS در اين ايزوله ‌ها منعکس ‌کننده توانايي آنها براي عفونت تهاجمي است. فراواني ژن nan1 در ايزوله ‌هاي زخم نسبت به سوختگي بيانگر نقش احتمالي آن در عفونت هاي زخم مي ‌باشد.