مقاله تشخيص مولكولي گونه هاي Mycosphaerella ايجادكننده بيماري مركب سيگاتوكا با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: تشخيص مولكولي گونه هاي Mycosphaerella ايجادكننده بيماري مركب سيگاتوكا با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله M. musicola؛ M. fijiensis؛ M. eumusae؛ شناسايي مولكولي
مقاله ژن اكتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري سيگاتوكاي موز يك بيماري مركب مي باشد كه سه گونه M. musicola, M. fijiensis و M. eumusae بعنوان عوامل اوليه ايجادكننده اين بيماري به شمار مي روند. شناسايي كلاسيك اين سه گونه به خاطر همپوشاني علايم بيماري، عدم وجود تفاوت مورفولوژيك بارز در مرحله تلئومورف و عدم اسپورزايي آنها روي محيط هاي كشت مصنوعي مشكل مي باشد. پراكنش دقيق گونه هاي فوق و اپيدميولوژي اين بيماري هنوز به طور كامل مشخص نگرديده است. علاوه بر اين، دو گونه M. fijiensis و M. eumusae در بسياري از كشورهاي توليدكننده موز حضور نداشته و گونه هاي قرنطينه اي به حساب مي آيند. بنابراين، شناسايي سريع و دقيق آنها جهت به كار گيري استراتژي مناسب مديريتي ضروري به نظر مي رسد. در تحقيق حاضر آغازگر هاي اختصاصي براي هريك از گونه هاي فوق بر اساس توالي بخشي از ژن كدكننده اكتين طراحي گرديدند كه به ترتيب قطعاتي به طول هاي ۵۰۰ جفت باز (M. fijiensis)، ۲۰۰ جفت باز (M. musicola) و ۶۳۰ جفت باز (M. eumusae) را تكثير كردند. كارآيي آغازگرهاي اختصاصي هرگونه روي DNA استخراج شده از كشت هاي خالص و بافت هاي برگ هاي آلوده گياه ميزيان، آزمايش و تاييد شدند. نتايج حاصل از بررسي ميزان حساسيت آغازگرها نشان داد كه آغازگرهاي اختصاصي طراحي شده براي هر يك از گونه هاي M. Musicola، M. fijiensis و M. eumusae به ترتيب توانايي تكثير قطعه مورد نظر با غلظت هاي ۱۰۰، ۱۰ و يك پيكوگرم DNA از گونه هدف را دارا هستند.