مقاله تشخيص همزمان عوامل شايع مننژيت باكتريايي: نايسريا مننژيتيديس، هموفيلوس انفلونزا و استرپتوكوكوس پنومونيه با مولتي پلكس PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تشخيص همزمان عوامل شايع مننژيت باكتريايي: نايسريا مننژيتيديس، هموفيلوس انفلونزا و استرپتوكوكوس پنومونيه با مولتي پلكس PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مننژيت باکتريايي
مقاله تشخيص همزمان
مقاله مولتي پلکس PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي كچويي رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي توانا علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سفيري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: درمان فوري مننژيت باكتريايي به عنوان اورژانس پزشكي مستلزم تشخيص سريع و دقيق است. اين امر مي تواند از مرگ  و مير يا عوارض بعدي پيشگيري نمايد. از اين رو، هدف اين تحقيق، راه اندازي روش تشخيص مولكولي مولتي پلكس PCR براي شناسايي مننژيت باكتريايي و تشخيص عوامل شايع آن بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق، از پرايمر يونيورسال و نيز پرايمرهاي اختصاصي استفاده شد. ژنوم ۲۰ سويه باكتريايي استخراج و با شرايط استاندارد شده، طي دو مرحله تحت PCR قرار گرفت. محصول PCR با ژل آگاروز %۱ الكتروفورز و با سويه هاي استاندارد مقايسه شد. نتايج با استفاده از آنزيم Hea III تاييد گرديد.
يافته ها: استخراج ژنوم حداقل ۱۰ باكتري در يك ميلي ليتر محيط كشت براي شناسايي ضروري بود. استفاده از پرايمر يونيورسال ساخته شده از ژن ۱۶SrRNA امكان تكثير يك قطعه ۱۰۰۰ جفت بازي را فراهم كرد. اين قطعه در تمام سويه هاي مورد مطالعه مشاهده شد. استفاده از پرايمر اختصاصي براي نايسريا مننژيتيديس يك قطعه ۷۰۰ جفت بازي، براي هموفيلوس انفلونزا يك قطعه ۵۰۰ جفت بازي و استرپتوكوكوس پنومونيه يك قطعه ۳۰۰ جفت بازي ايجاد نمود.
نتيجه گيري: روش مولكولي در فاصله حدود ۳ ساعت وجود مننژيت باكتريايي را نشان مي دهد و عوامل آن را شناسايي مي كند. استفاده از اين روش در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي موجب ارتقاي سطح كيفي مي شود و سرعت تشخيص را نيز افزايش مي دهد.