مقاله تشخيص و طبقه بندي اغتشاش هاي ساده و ترکيبي کيفيت توان با استفاده از سيستم هاي فازي راهنمايي شده با الگوريتم بهينه سازي گروهي ذرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تشخيص و طبقه بندي اغتشاش هاي ساده و ترکيبي کيفيت توان با استفاده از سيستم هاي فازي راهنمايي شده با الگوريتم بهينه سازي گروهي ذرات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسته بندي اغتشاش
مقاله کيفيت توان
مقاله تبديل فوريه
مقاله تبديل موجک
مقاله منطق فازي
مقاله الگوريتم بهينه سازي گروهي ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انشايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مسايل در سيستم هاي توزيع، تشخيص و طبقه بندي اغتشاش هاي کيفيت توان است. در اين مقاله، الگوريتم جديدي براي تشخيص و طبقه بندي اغتشاش هاي ساده و ترکيبي کيفيت توان با بهره گيري از منطق فازي و الگوريتم بهينه سازي گروهي ذرات (PSO1) ارايه شده است. در اين الگوريتم، ابتدا ويژگي هاي مناسبي از شکل موج اغتشاش هاي کيفيت توان استخراج مي شود. استخراج اين ويژگي ها، با استفاده از دو تبديل فوريه و موجک صورت مي گيرد. سپس با استفاده از اين ويژگي ها، سيستم  فازي پيشنهادي در مورد نوع هر يک از اغتشاش ها تصميم گيري مي کند. براي تعيين دقيق پارامترهاي هر يک از توابع عضويت اين سيستم، از الگوريتم بهينه سازي گروهي ذرات استفاده شده است. به منظور ارزيابي الگوريتم پيشنهاد شده، شکل موج اغتشاش هاي کيفيت توان در دو دسته ساده و ترکيبي، به صورت نمونه برداري شده، فرض شده است. پديده هاي ضربه اي گذرا، قطعي، بيشبود، کمبود، شکاف، نوساني گذرا، هارمونيک و نوسان به عنوان اغتشاش هاي ساده براي سيگنال ولتاژ مطرح است. رخدادهاي هارمونيک با بيشبود، بيشبود با هارمونيک، بيشبود با نوساني گذرا، هارمونيک با کمبود، کمبود با هارمونيک و کمبود با نوساني گذرا به عنوان اغتشاش هاي ترکيبي براي سيگنال ولتاژ در نظر گرفته است. نتايج شبيه سازي، توانايي الگوريتم پيشنهادي را در شناسايي اغتشاش هاي ساده و ترکيبي با دقت حدود %۹۹ نشان مي دهد.