مقاله تشخيص کمي رونويس هاي ژن bcr-abl اصلي در مبتلايان به لوسمي ميلوئيد مزمن از طريق Competitive RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تشخيص کمي رونويس هاي ژن bcr-abl اصلي در مبتلايان به لوسمي ميلوئيد مزمن از طريق Competitive RT-PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله competitive RT-PCR
مقاله کنترل داخلي
مقاله رونويس هاي bcr-abl

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شهرآشوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لوسمي ميلوئيدي مزمن (CML) حاصل يک جابه جايي کروموزومي و الحاق ژن هاي bcr و abl است. هدف از اين پژوهش راه اندازي يک روش ساده و ارزان براي تشخيص کمي رونويس هاي الحاقي bcr-abl در بيماران مبتلا به CML بود. در اين مطالعه براي تعيين کمي رونويس هاي bcr-abl از تکنيک RT-PCR رقابتي استفاده شده است. قطعه DNA کنترل داخلي از منشا غيرانساني با اندازه کمتر از  DNAهدف اما با انتهاي يکسان با قطعه هدف اصلي، طراحي و سنتز گرديد. پس از تکثير و خالص سازي، تعداد نسخه هاي آن ها از نظر کمي تعيين گرديد. به منظور بهينه سازي شرايط واکنش PCR رقابتي ابتدا روي DNA هدف با تعداد نسخه هاي معين همراه با تعداد نسخه هاي معيني از کنترل داخلي هر يک به طور مجزا انجام شد و محصول واکنش تمامي غلظت ها روي ژل اگاروز الکتروفورز گرديد. نتايج واکنش همزمان RNA هدف همراه با نسخه هاي مختلف معين کنترل هاي داخلي نشان داد که از طريق ايجاد رقابت ميان آن دو مي توان به تعداد نسخه هاي RNA هدف در نمونه به واسطه مقايسه شدت رنگ منتشر شده از نوارهاي DNA روي ژل پي برد. اين مطالعه نشان مي دهدکه تکنيک  RT-PCRرقابتي يک روش نسبتا کارآمد و ارزان براي تشخيص کمي رونويس هاي bcr-abl در مقايسه با ساير روش ها همچون Real-time است.