سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس خسروی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
حیدرعلی طالبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

چکیده : در این مقاله یک روش نوین برای تشخیص ، شناسایی و حذف خطای سنس ور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته مبتنی بر روشهای هوشمند ارا یه می گردد . در اغلب
موارد طراحی روش FDI 1 بر مبنای مدل تحلیلی سیستم یا بر اساس شناخت از خطاهای سیستم صورت می پذیرد . در روش پیشنهادی بدون نیاز به مدل تحلیلی یا اطلاع از خطاهای
سیستم، خطای سنسور با است فاده از مدل فازی – عصبی حالت بدون خطا و الگوریتم گرادیان حداکثر شیب، شناسایی و حذف می گردد . شبیه سازیهای انجام شده نشان دهنده سرعت و کارآیی روش پیشنهادی در تشخیص، شناسایی و حذف خطای سنسور در سیستمهای غیر خطی ناشناخته می باشد .