سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضا اخوان – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود بهار – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت ا.. سعیدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا لک – بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی, مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

جهت تشخیص آلودگی بذرهای لوبیا به باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli عامل سوختگی معمولی لوبیا نمونه بذرهای مشکوک در بافر شستشو (۱۰mM PO4 + 10mM MgSO4 +0.01%Tween 20) به مدت ۱۲ ساعت در چهار درجه سانتی گراد نگهداری شدند و سپس عصاره حاصل روی محیط کشت تغییر یافته(NBY)Nutrient broth yeast extract agarبهینه سازی شده برای جداسازی جنس Xanthomonas , کشت شد.کلنی های زرد رنگ ایجاد شده روی این محیط به محیط مایع NBY منتقل و مجددا تکثیر گردید. DNA باکتری به روش جوشاندن استخراج شد و در واکنش زنجیره ای پلی مراز با بکارگیری جفت آغازگرهای اختصاصی X4e و X4c مورد استفاده قرار گرفت. وجود باند ۷۳۰ جفت بازی در این واکنش, آلودگی بذرها به باکتری عامل سوختگی معمولی لوبیا را تایید نمود. این روش توانایی ردیابی حداقل ۱۰۲ واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر باکتری X. axonopodis pv. phaseoli را داشت و قادر بود آلودگی به عامل سوختگی معمولی لوبیا را در بذرهای جمع آوری شده از مزارع تشخیص دهد.