سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا مطیعی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مجموعه ای از صفحات وب که درباره یک موضوع مشترک می باشند و توسط افراد یاسازمان های مختلف که علایق مشترک درباره آن موضوع خاص دارند ایجاد شده اند، یک اجتماع وب نامیده یم شود. از آنجا که امروزه حجم وب از سه بیلیون صفحه گذشته است و همچناندر حال افزایش است، تشخیص اجتماعات وب روز به روز دشوار تر می شود. در این مقاله روشی مبتنی بر اتوماتای یاد گیر سلولی برای تشخیص اجتماعات وب مشاهده می گردد. در روش پیشنهادی از ترکیب تکنیک های کاوش ساختار وب، کاوش استفاده از وب و کاوش محتوای وب استفاده شده است. روش پیشنهادی با استفاده ازاتوماتای یادگیر سلولی و به کارگیری رفتار کاربران در مشاهده صفحات وب، صفحات مرتبط با یکدیگر و میزان ارتباط انها را تعیین میکند. سپس با اعمال الگوریتمی مبتنی بر الگوریتم HITS بر ساختار ارتباطی به دست آمده، اجتماعات وب مرتبط با موضوعات دلخواه تشخیص داده می شود. اجتماع وبی که به این روش به دست می آید، وابسته به ساختار گراف وب نمی باشد. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی پیاده سازی گردیده و نتایج ان با نتایج دو الگوریتم HITS و الگوریتمی مبتنی بر گراف کامل دو بخشی مقایسه شده است. نتایج آزمایش های حاکی از کارایی روشی پیشنهادی دارد.