سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد اهری – مدیر بخش دامپزشکی شرکت نانونصب پارس
دلاور شهباززاده – عضو هیأت علمی انستیتوپاستور ایران – بخش بیوتکنولوزی
علی میثاقی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران – بخش بهداشت مواد غذایی
محمدرضا پورشفیع – عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران – بخش میکروبیولوژی

چکیده:

هدف ازاین مطالعه تشخیص ملکولی ژن های ۲۳ S rRNA ، SEA ، SEB ، SEC باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بوده . ژن ۲۳ S rRNA در تمام انواع واریته های استافیلوکوکوس مشترک می باشد ولیکن ژن های SEA ، SEB ،SEC مختص واریته اورئوس بوده . به دلیل سختی دیواره باکتری استافیلوکوکوس و عدم تأثیر آنزیم های لیزوزیم،پروتئناز K و … از ازت مایع جهت لیز کردن باکتری استفاده گردید .
با توجه به مشابهت سختی دیواره باکتری های اشریشیاکلی واستافیلوکوکوس پس از انجام PCR روی DNA ژنومیک ای – کولای به عنوان کنترل منفی، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس در آزمایش ژل الکتروفورز، هیچگونه باندی مشاهده نگردید . و اختصاصی بودن آزمایش به اثبات رسید . همچنین میزان دقت آزمایش با استفاده از تعداد سلولهای استافیلوکوکوس مورد ارزیابی قرار گرفت . رقت های۱۰ به توان ۰ تا ۱۰ به توان ۶از کشت ۲۴ ساعته باOD600=0.02که نشان دهنده تعداد ۱۰ ۷ سلول می باشد تهیه گردیدو پس از استخراج DNA به روش ازت مایع، واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی آنها صورت پذیرفت و محصولات حاصل از PCR مورد انتظار، که باندهای معادل ۴۵۱و۱۶۴و۱۰۲و۴۹۹ bpبود، به دست آمد . نتایج نشان می دهد که حساسیت این روش، تعدا د۱۰ به توان ۰ باکتری استافیلوکوکوس بوده در حالیکه کشت میکروبی استافیلوکوکوس بر روی محیط آگار خون دار بعد از مدت ۴۸ ساعت با تعداد ۱۰۰ باکتری قابل تشخیص است که نشان دهنده آن است که استفاده از روش ملکولی در مقایسه با روشهای مرسوم، سریعتر و دقیق تر خواهد بود .