سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر علیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
مهدی مهدوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین سرایی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرعت پردازنده ها بطور چشمگ یری در حال افزایش است . اما یک گل وگاه و نقطه ضعف در کارایی پردازنده ها سرعت کم دستیابی به داده های حافظه بدلیل ماهیت و سرعت کم حافظه می باشد. یکی ازراههای بر طرف کردن این نقیصه استفاده از حافظه نهان (cache) و مکانیزم پیش واکشی (prefetching) است. در این روش، داده ها را قبل از زمان مورد نیاز پر دازنده به درونحافظه ای کوچک ولی با سرعتی نزدیک به سرعت پردازنده انتقال داده و در موقع مناسب به پردازنده تحویل د اده م ی شوند. این که چه داده های را به حافظه نهان آورده و در چه زمانی تحویل پردازنده داده شوند، عوامل مهمی هستندکه در اندازه و میزان ترافیک و بار (load balancing) . حافظه نهان موثر می باشند
ونی ز استفاده از مدل (spatial and temporal mining) در این مقاله با استفاده از تکنیک های زمانی و مکانی در داده کاوی مارکوف ،به تشخیص الگوی رفتاری برنامه ها پرداخته و سپس داده ها را به مقدار مناسب و در زمان مناسب به در ون حافظه نهان می آوریم که باعث کاهش ترافیک و جلوگیری از فاسد شدن داده ها می شود. بدین منظور در این تحق یق داده های که در یک الگوی زمانی و مکانی قرارگرفته اند را درون حافظه نهان با استفاده از یک صف با نظام اولین ورودی اولین خروجی (FIFO) به هم متصل کرده و تنها داده های در یک بازه مناسب ، نگه داری می شوندنتایج روش پیشنهادی در این تحقیق نمایانگر کاهش حجم حافظه نهان ، افزایش کارایی و سرعت به میزان قابل توجه ایمی باشد