سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دهدشتی – دامپزشک آزاد
سلطانفر – دانشکده دامپزشکی . دانشگاه شیراز
دهقانی –

چکیده:

تشخیص برگشتگی های شیر دان در طرف راست برای دامپزشکان همیشه با اشکالاتی مواجه بوده است . کمک کرفتن ار وسایل تشخیصی در امر تائید تشخیص اولیه اغلب به نفع دام دامدار و دامپزشک بوده است . استفاده از دستگاه سونوگرافی در تشخیص برگشتکی ها اخیرا متداول شده ولی گزارش د ر این مورد بخصوص در ا یران بسیار کم است . لذا هدف از این مقاله بررسی تشخیص برگشتکی های شیردان به وسیله سونوگرافی و تائید آن از طریق لاپاراتومی بوده است . به همین منظور پنج گاو هولشتاین مشکوک به برگشتکی در طرف راست مورد معاینه دقیق بادستگاه سونوگرافی قرار گرفت . گاو های فوق با استفاده از سو نو گراف شکمی با پراب ۵/۵ و ۳/۵ مگا هرتز معا ینه گرد ید که نتا یج به شرح زیر مشاهده شد . مشاهده نواحی با اکو مشخص شیردان در ناحیه ۱/۳ بالای فضای بین دنده ای ۹ تا .۱۳ مشاهده نواحی با انعکاس فراصوتی کم hypo echo در ۱/۳ میانی و پائینی فضای بین دنده ای ۹ تا ۱۳ که بی انگر ذرات ریز مواد غذا یی موجود در شیردان بود و حرکات ذرات به وضوح قابل مشاهده بود . وجود مقاد یر ز یادی ما یع آزاد بدون انعکاس فرا صوت an echo در ناحیه پایین محوطه شکمی و جلوی پستان عدم مشاهده کبد در موقع یت طبیعی خود . کمی از قسمت خلفی آن در فضا ی بین دنده ا ی ۸ تا ۹ مشاهده شد . سپس گاو های فوق مورد عمل جراحی قرار میگرفتند و ضمن تا یید مشاهدات سونو گرافی عمل فیکس کردن چادرینه omentopexy انجام میگردید سونو گرافی می تواند به عنوان یک ابزار تشخیص کمکی در تا یید عارضه برگشتگی شیردان به طرف راست درفیلد و کارهای تحقیقی مورد استفاده قرار گیرد .