سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل آب شناس – استادیار بخش مامائی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه
مجتبی علی ملائی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – شعبه کرمان
محمد تقوی – دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرم
علی شفیعی پور – دانشجوی سال آخر، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سالهاست که اولتراسونوگرافی بعنوان ابزار مفیدی در تشخیص آبستنی پستانداران شناخته شده است . هدف از انجام ا ین مطالعه : -۱ ارز یابی امکان استفاده از اولتراسونوگرافی در تشخیص اولیه آبستنی در اسبچه خزر؛ -۲ مشخص کردن زمان دقیق تشخیص آبستنی و -۳ مونیتور کردن اولتراسو نوگرافیک رشد رو یان اولیه اسبچه خزر می باشد . برای همین منظور
پنج راس ماد یان اسبچه خزر شش تا ۱۱ ساله که در مرکز پرورش غران نگهدار ی می شدند از شروع فحلی تا ۵۰ روز بعد از اوولاسیون منجر به آبستنی به طور روزانه مورد معا ینه اولتراسونوگراف یک قرار گرفتند . نتا یج حاصل از ا ین مطالعه نشان داد که در ا ین گونه وزیکول رویانی در روز نهم با اندازه ۸ میلی متر قابل مشاهده است . برجستگی رویانی درروز ۱۳ با اندازه ۷ میلی متر مشاهده شده و شکل وزیکول رو یان در روز ۱۴ از شکل دا یره ای خارج شد، ضربان قلب جنین در روز ۲۲ قابل مشاهده بود . هیچ مورد منفی یا مثبت کاذب در مواردیکه تشخیص اولیه در روز نهم داده شده بود، مشاهده نگردید . با توجه به ا ینکه ضربان قلب جنین در روز ۲۲ قابل مشاهده است، توصیه می شود تشخیص آ بستنی در این زمان باشد تا از سلامت جنین نیز اطمینان حاصل شود، هرچند تشخیص اولیه آبستنی با اولتراسونوگرافی به راحتی در اسبچه خزر ممکن می باشد .