سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا رزمی –
احسان نوروزی اصل –

چکیده:

بابزیوز یکی از بیماریهای مهم تک یاخته ای در گوسفندان می باشد که توسط کنه سخت منتقل می شود و با علائم تب، کم خونی ، زرد ی ، لاغر ی، هموگلوبینوری و مرگ ومیر بروز می نما ید . بابزیا او یس و بابز یا موتازی بعنوان گونه ها ی بیماری زا و شایع در گوسفندان و بز های ایران شناخته شده اند . از آنجاییکه امروزه استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بعنوان یک روش دقیق در تشخیص بیماریهای مختلف دامی استفاده می شود در ا ین مطالعه سعی گرد ید امکان تشخیص آلودگی بابز یایی در گوسفندان واجد و فاقد علائم بیماری بابز یوز با روش واکنش زن جیره ای پلیمراز مورد مطالعه قرارگیرد . بهمین دلیل طی فصول بهار وتابستان ۱۳۵۸ ، ۳۵ نمونه خون از گوسفندان واجد علائم بیماری و فاقد بیماری بابزیوز، از مناطق مختلف شهرستان مشهد جمع آوری گردید . ابتدا نسبت به استخراج دی ان آ از نمونه ها ی خون با استفاده از کیت تجاری تهیه شده از شرکت سینا ژن اقدام شد . تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تعیین بابز یا بااستفاده ازدو پرا یمر اختصاصی طراحی شده انجام گرفت . در این مطالعه، ۵ نمونه خون تهیه شده از گوسفندان واجد علائم با لینی که قبلا در کسترش خون آنها بابز یا مشا هده شده بود . توسط تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز نیز تشخیص داده شدند . از ۳۰ نمونه خون گوسفند مشکوک به ، ۲ نمونه مثبت و ۲۸ نمونه د یگر منفی تشخیص داده شدند . با توجه به نتا یج بدست آمده بنظر می رسد تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمر طراحی شده می تواند جهت تشخیص قطعی بابزیا گوسفند در ایران مورد استفاده قرار گیرد