سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه دری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقایی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه دری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک ی از مسئله ها ی مهم در استود یوی مجاز ی، بدست آوردن پارامترها ی دور بین م یباشد. در ای ن تحقی ق از روش مبتنی بر پردازش تصویر برای بدست آوردن پارامترهای دوربین کمک م یگیریم. در این روش معادلهی خطوط موجود در پرده حاضر دراستودیو را به صورت بلادرنگ بدست آورده و از رو ی معادلات خطوط پارامتر ها ی دورب ین را استخراج میکنیم. این روش به کمک به ینهسازی الگور یتمHough بهگونهای صورت م یپذیرد که پردازش و تشخ یص خطوط بادقتی معادلHoughکلاسیک ولی به صورت بلادرنگ یعنی با سرعت ۲۵ فریم در ثانیه انجام شود.