سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد صنعتی – اداره کل دامپزشکی قزوین
وحید کشاورز –
حمید زینالی –
ثوره جلیل ابراهیم –

چکیده:

نکروز عفونی پانکراس بیماری و یروسی حادی است که عامل آن یک بیرنا ویروس میباشد . این بیماری میتواند در ماهیان زیر ۲ ماه حتی تا %۱۰۰ تلفات ایجاد نما ید و در سنین بالای ۲ ماهگی معمولاً از میزان تلفات کاسته میشود . در اواخر بهار سال ۱۳۸۶ در یکی از کارگاه ها ی پرورش ما هیان سردابی گزارش تلفات بالا ارسال گرد ید . در بررسی ها ی بالینی وجود تلفات بالا در تمام سنین ماهیان به خصوص در ماهیان زیر ۳ ماه مشاهده گرد ید . اکثر ماهیان دچار سیاه شدگی کل بدن،بیرون زدگی دو طرفه چشم و حرکت چرخشی بودند . بیشتر آنها در محل خروجی استخر تجمع پیدا کرده و دارای حرکات تنفسی سریع بودند . در کالبد گشا یی تورم شکم،کمرنگی ابشش ها،وجود خونریزی برروی باله های شکمی و نیز خونریزی در محل عضلات پشتی و روده ها و اضح بود . در اغلب ماهیان تلف شده دستگاه گوارش خالی بود و در برخی حاو ی ما یعات موکوسی و چسبنده بود . با استفاده از لام مرطوب نمونه گیری از آبشش،پوست و باله ها انجام پذیرفت که الودگی انگلی منفی بود . در شرا یط استریل از بافت خون،کلیه و کبد در محیط اگار مغذ ی،اگار خون دار کشت میکروبی انجام شده و در دما ی ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲ ساعت قرار داده شده و پس از رشد پرگنه ها و انجام تست های افتراقی سرات یا جداساز ی شد . همچنین با استفاده از آزما یش واکنش زنجیره پلیمراز درازما یشگاه ویروس نکروز عفونی پانکراس مورد رد یابی قرار گرفت . در این مقاله کلیه مراحل کار و مسا یل باکتر یایی و ویروسی و هیستوپاتولوژی به طور مفصل شرح داده شده است