سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا وجهی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
امیر رستمی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مجید مسعودی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ایمان معماریان – دانشجوی دوره دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

اخیرا در کشور ما تما یل به نگاهدار ی همستر به عنوان حیوان خانگی رو به فزونی گذارده است . عوارض قلبی از جمله عوارض دارای اهمیت در همستر به شمار می روند . از طرف د یگر همستر به عنوان یک مدل مناسب جهت بررسی بیماریهای قلبی مشابه در انسان به کار می رود . ایجاد ترومبو س در قلب بخصوص در دهلیز چپ همستر، به عنوان یکی از عوامل مرگ و میر این حیوان در سنین بالا می باشد . در این تحقیق، استفاده از اکوکارد یوگرافی برا ی تشخیص موارد مشکوک به ترومبوز دهلیز در همستر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته ا ست . بر این اساس، ۱۰ سر همستر طلایی ارجاعی به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که ادم عمومی در آنها جزء عمده تر ین علائم بالینی
ایمان معماریان، دانشجوی دوره دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بود با استفاده از دستگاهPro 730 Volusonنماهای طولی و عرضی قلب از هر دو طرف بدن قرار گرفتند . در تصاویر تهیه شده، ترومبوز دهلیزی به صورت توده یکنواخت و تا حدی اکوژن و در تمامی موارد در دهلیز چپ د یده می شد که حدودا یک سوم تا نیمی از فضا ی دهلیز با اندازه طبیعی یا بزرگ شده را اشغال می نمود . توده ترومبوز در موا رد تشخیصی به د یواره دهلیز متصل بود ز یرا با جریان خون قلب، تغییری در موقعیت آن ا یجاد نمی شد . در پاره ای موارد، علائم اولتراسونوگرافی افیوژن جنب و پر یکارد، افزایش قطر بزرگ سیاهرگ خلفی و سیاهرگ کبد ی، آسیت، نواحی کانونی کوچک هیپواکوئیک و یا فاقد اکو در داخل پارانشیم، و پیومتر نیز د یده می شد . تشخیص قطعی عارضه ترومبوز برا ی انجام درمان به موقع و مناسب و تفر یق آن از بیماریهای با علائم بالینی مشابه، تنها با اکوکاردیوگرافی امکان پذیر می باشد .