سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن گندمی نصرآبادی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
سید شهرام شکر فروش – دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
ارسلان حسینی – دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی

چکیده:

تشخیص تفریقی گوشت حیوانات مختلف به دلایل اقتصادی، مذهبی و حفظ سلامت عمومی از اهمیت برخوردار است. از جمله روشهای مورد استفاده در این زمینه روشهای مولکولی مانند PCR و PCR-RFLP می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان تشخیص تفریقی گوشت گاو، گاومیش است. اسب و الاغ با استفاده از روشهای مولکولی بوده است. در این راستا دو سیاست کلی به کار گرفته شد. در روش اول توالی ۵۹۷ جفت باز از ژن سیتوکروم b با استفاده از پرایمرهای مشترک GCYR و GCYF تکثیر شد. محصولات PCR که در مورد تمام گونه ها هم اندازه بودند، پس از تخلیص با استفاده از روش RFLP و با کمک آنزیم های محدود کننده Alul و BamHI و HaeIII و Rsal و Xbalبه صورت تکی و با ترکیبی از یکدیگر تفریق شدند. در سیاست دوم با استفاده از پرایمر اختصاصی گونه ای، توالیهایی از ژن سیتوکروم b با طولهای متفاوت در هر گونه تکثیر شد. از این اختلاف جهت تمایز ۴ گونه استفاده شد. در این تحقیق با استفاده از ترکیبهای مختلف از آنزیمهای محدود کننده، گوشت هر ۴ گونه مورد نظر از یکدیگر تفریق شدند. گوشت ۴ گونه مورد نظر همچنین با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حتی در مقادیر بسیار پایین یک و نیم درصد از DNA یک گونه به ترتیب در ۹۹ و ۹۹/۵ درصد از DNA سایر گونه ها تشخیص داده شد به علاوه با انجام Multiplex PCR روی DNA خالص هر گونه و با استفاده از ترکیب هم زمان پرایمرهای اختصاصی هر ۴ گونه، DNA گونه مورد نظر شناسایی شد. در این تحقیق واکنش متقاطع بین DNA انسانی و پرایمرهای مشترک و اختصاصی گونه ها نیز بررسی شد و هیچ واکنش متقاطعی مشاهده نگردید. همچنین هیچ واکنش متقاطعی بین DNA یک گونه و پرایمرهای اختصاصی دیگر گونه ها دیده نشد.