سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین افضل – دانشجوی کارشناسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

وقوع تنش آ بی در گ یاه باعث کاهش کم یت و ک یفیت محصول م یشود. ولی با آ بی اری به موقع، بازده مصرف آب افزایش م ییابد. روش متداول بر ای تعیین رطوبت خاک برای آبیاری، اندازه گیری وز نی یا حجم ی رطوبت است . ول ی این روش دار ای مشکلات ز یادی از ق بیل وابستگ ی به عوامل مختل ف (مانند بافت و م ی زان مواد آل ی)، آزما ی شگاهی بودن روش و غ یر قابل استفاده بودن بر ای کاربردها ی لحظه به لحظه در طول دوره رشد م یباشد. در این تحق یق سع ی بر پیدا کردن روند ی بین ضر یب د یالکتریک برگ گ یاه، رطوبت برگ و رطوبت خاک بود تا از این طر یق نیاز آبی گیاه مستقیماً از م یزان آب داخل برگ تشخ یص داده شود . به این منظور یک حسگر خازنی طراحی گردید و برگ گ یاهان زینتی قلب ارغوا نی، یوکا، فردوسن، آگلونما و هورتانس یا در داخل این حسگر قرار داده شد تا رابطه ضر یب د ی- الکتریک و رطوبت برگ تع یین شود . ضمناً هم زمان رطوبت خاک نیز ا ندازهگیری شد . نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه ضر یب د یالکتریک برگ نسبت به زمان، درصد وز نی رطوبت خاک و درصد وز نی رطوبت برگ به تر تی ب برای گ یاه فردوسن نما یی، توا نی و لگار یتمی، آگلونما لگاریتمی، توان ۲ و لگاریتمی، قلب ارغوا نی لگاریتمی، نمایی، لگاریتمی و هورتانسیا لگاریتمی، خطی و نمایی م یباشد. تغییرات ضر یب د یالکتریک برگ یوکا نسبت به پارامترها ی مذکور محسوس نبود . در هر پنج گ یاه، با کاهش رطوبت خاک و برگ، ضر یب د یالکتریک برگ گ یاه نیز کاهش یافت. بنابراین م یزان آب موجود در گ یاه و تنش آ بی در آن با اندازه گیری ضریب د ی الکتر یک و واسنج ی آن بر ای هر گ ی اه قابل تشخ یص م یباشد و م یتوان بد ین طریق زمان آبیاری را تعیین نمود. این آزمایش را برای گیاهان زراعی نیز می – توان انجام داد.