سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آمنه شبیری نژاد –
شهریار برادران شکوهی –
علی صدر –

چکیده:

در این تحقیق که به منظور شناسایی هیجانات چهره انجام شده، در ابتدا چهره و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته و روشهای مختلف شناسایی هیجانات چهره ارائه شده است. پس از بررسی این روشها، شناسایی هیجانات چهره به کمک دو روش ، مبتنی بر الگو و مبتنی بر مشخصه مورد بررسی قرار گرفته است. روش مبتنی بر مشخصه ب همنظور تعیین واحدهای حرکت از روی تغییر فواصل نقاط اصلی چهره در حالت هیجان و خنثی در دو روش چهره تما مرخ و نی مرخ انجام شده و سپس روش مبتنی بر الگو با استفاده از بان ک اطلاعاتی تصاویر مورد آزمایش قرار گرفته است. در این روش از یک طبق هبندی کتتده شبکه عصبی پرسپترون سه لایه با یک لایه مخفی استفاده گردیده است. در مقایسه روشها، میانگین نرخ تشخیص صحیح حالات مختلف چهره با رو شهای مبتنی بر مشخص ه و مبتنی بر الگو به ترتیب ۹۲ و ۸۱ درصد بدست آمده است.