سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید حاجتی پور – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد فرخی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

این مقاله بـه تشـخیص خطـای امپـدانس بـا لا بـر اسـاس سیســتم فــازی خوشــه ســازی، مــی پــردازد . از مهمتــرین مزیتهــای روش فــازی خوشــه ســازی، ســادگی س ــاختار ، سرعت آمـوزش بـالای آن ، و عـدم وابسـتگی ایـن روش بـه دانــش فــرد خبــره جهــت آمــوزش مــی باشــد و مــی توانــد بوسیله تعـدادی داده نمونـه ، آمـوزش یابـد . شاخصـهایی کـه به عنـوان ورودی سیسـتم فـازی بکـار مـی رونـد عبارتنـد از اندازه جریـان هارمونیـک اول ، سـوم ، پـنجم ، تفاضـل انـدازه هارمونیـک ســوم و پــنجم ، زاویــه هارمونیــک ســوم و انــدازه مولفــه صــفر هارمونیــک جریــان اصــ لی فــاز . مجموعــه آموزشـی سیسـتم فـازی ، از طریـق شـبیه سـازی توسـط نـرم افــزار EMTP ، بــر روی حالتهــای عــادی شــبکه ، ماننــد کلیــدزنی بانــک خــازنی و بــار عــادی و همچنــین بــر روی حالتهــایی ماننــد خطــا بــر روی خــاک شــن و ماســه ای، آســفالت و خــاک خشــک، بدســت مــی آیــد . در ایــن مقالــه الگــوریتم تشــخیص خطــای امپــدانس بــالا بــر رویچنــد حالــت نمونــه، آزمــایش شــده و نتــایج آن، کــارآیی بــالای بکــارگیری ایــن روش جهــت تشــخیص خطــای امپــدانس بالا را نشان می دهند .