سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رفیع منزلت – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران . گروه
بابک نجار اعرابی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
عماد شریفی قزوینی – گروه ماشین های الکتریکی، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده:

توجه به اهمیت و کاربرد فراوان موتورهای القائی در صنعت و لزوم تشخیص به موقع خطا به منظور پیشگیری از گسترش آن، روشی برای تشخیص خودکار خطای شکستگی میله های روتور که از جمله خطاهای رایج در موتورهای القایی قفسی است، ارائه گردیده است . روش پیشنهادی بر مبنای تحلیل طیف فرکانسی سیگنال جریان استاتور به کمک روش های پردازش سیگنال و شناسایی الگو توسعه یافته است . این سیستم با دریافت جریان استاتور و سرعت روتور وضعیت موتور را از نظر وجود یا عدم وجود شکستگی میله های روتور تعیینمی کند . برای تهیةاین سیستم تشخیص خطا ابتدا با بررسی مجموعه داده های حاصل از نمونه برداری از موتورهای سالم و خطادار در شرایط بار و خطای مختلف، ویژگی های شاخص خطااز روی طیف فرکانسی سیگنال جریان استخراج و تناسب آنها برای امر تشخیص خطا بر اساس چند معیار مطرح شده، ارزیابی شده است . پس از آن ویژگی های انتخاب شده برای مجموعه داده های مذکور محاسبه شده و از آنها برایآموزش یک شبکة عصبی استفاده شده است . سرانجام شبکة آموزش دیده بعنوان ابزار تفکیک موتورهای سالم و خطادار به کار رفته است . روش ارائه شده بر روی مجموعه داده های حاصل از یک
سری آزمایش های عملی بر روی یک موتور القایی سه فاز آزمایش شده، که نتایج عملی کارایی آن را در تشخیص خطای مورد نظر نشان می دهد