سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن احمدی نژاد – دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران – ایران
جمشید پیشکار – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی تهران – ایران
محمدرضا اسدی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی تهران – ایران
عباس ابویسانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران – ایران

چکیده:

اگرچه نتایج مطالعات اولیه بیانگر این موضوع بوده است که تشخیص رنگ در اسب ازجمله صفاتی است که کمتر موردپذیرش بوده است، تحقیقات اخیرنشان داده است که توانایی تشخیص برخی از رنگها توسط اسب وجودارد . البته این تحقیقات نشان داده اند که این ویژگی ( تشخیص رنگ ) بصورت کامل و تکامل یافته در اسب دیده نمی شود، بلکه تشخیص رنگ در اسب بصورت نسبی می باشد . علیرغم مسائل ذکرشده اطلاعات درخصوص وجود و یا چگونگی تشخیص رنگ در اسبچه خزر ( موضوع این تحقیق ) نایاب می باشد . برای بررسی چگونگی تشخیص رنگ در اسبچه خزر این تحقیق برای اولین بار در ایران صورت گرفته است، برای انجام این تحقیق تعداد هشت راس اسبچه خزر ) ۴ مادیان و ۴ سیلمی ) انتخاب شدند . یکی ازاسبچه ها درابتدای کار بدلیل جراحات وارد شده به چشم ازگروه تحقیق حذف گردید . برای انجام آزمایش ازدو باکس مجاور ( به ابعاد (۳×۳ استفاده شد دریک باکس دو دریچه به فاصله ۶۰ سانتی متر از زمین به فاصله ۱۱۰ سانتی مترازیک دیگر، جهت نصب فیلترها تعبیه شد . از باکس دیگر جهت نصب پروژکتور وتابش نوربه فیلترها استفاده گردید . در ابتدا پونی ها با وضعیت تاریکی مطلق باکس و سپس تابش نور به دریچه ها، تطابق پیداکردند . طول موج فیلترهای رنگی با درنظرگرفتن طول موج قابل دید توسط اسب و توسط آزمایشگاه نور، دپارتمان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، اندازه گیری شد . تشخیص رنگ درتمام پونی ها برای چهار رنگ اصلی ( قرمز، سبز، زرد وآبی ) انجام شد . دو راس ازپونی ها قادر به تشخیص رنگ آبی شدند . دوراس ازپونی ها توانستند رنگ سبزرا ازخاکستری تشخیص دهند تنها دو راس از پونی ها قادر به تشخیص رنگ قرمز شدند . با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پاسخ این سوال که آیا اسبچه ها ی خزر قادر به تشخیص رنگ ها می باشند ، مثبت است