سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روزبه رضوانی نراقی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس عرفانیان امیدوار – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس فروتن – گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

ایسکمی قبلی که از مرگ آورترین بیماریهای قرن حاضر از آن یاد میشود. از آنجاییکه بیماریهای قلب و عروق تادودی بر نحوه عملکرد سیستم عصبی خودکار تاثیر می گذارند، میتوان از سیگنال در شرایط مختلف فیزیکی جهت بررسی این بیماریها استفاده کرد. هدف اصلی این مقاله، بررسی سیگنال HRV بیمارانی با درد سینه جهت تشخیص ایسکمی قلبی است. آزمایشهای اتونومیک مختلفی بر روی این بیماران انجام شده است، و در حین انجام آزمایشات سیگنال الکتروکاردیوگرام بیماران اخذ شده است. این آزمایشها عبارتند از: استراحت، کنترل تنفس، تنفس عمیق و برخاستن. برای آنالیز سیگنال تغییرات ضربان قلب تبدیل موجک با تابع مادر موجک گوسی مختلط استفاده کردهایم. نتایج بکارگیری تبدیل موجکنشان میدهد که، تغییرات و میزان توان در باندهای مختلف فرکانسی سیگنال HRV در آزمایشهای متفاوت در دو گروه سالم و بیمار مبتلا به ایسکمی قلبی متفاوت بوده است. از ویژگیهای مهم این کار تحقیقاتی اینست که میتوان با آزمایشات بسیار ساده به تشخیص ایسکمی پرداخت. این نتیجه بسیار مهم است و برای اولین بار در دنیا چنین نتیجهای ارائه میشود.