سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر کیانف – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ای
اشکان رحیمی کیان – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ای

چکیده:

به طور کلی وجود قـدرت اقتصـادی در بـازار و اعمـال آن باعث کاهش کـ ارایی بـازار و افـزایش نوسـانات قیمـت و در نهایت نارضایتی مشتری ها می شود . بررسی قدرت بازار ۱ ، یـک ویژگی مهم در تحلیل عملکرد بازارها می باشد . در مورد بازار برق، به جهت ویژگیهای منحص ر به فـرد شـبکه هـای توزیـع انرژی برق، این مشکل بسیار پیچیده تر و مهمتر از سایر انواع بازارها می باشد و بررسی و تشخیص آن نیـز نیازمنـد داشـتن اطلاعات و تحلیل های پیچیده تری اسـت . در ایـن مقالـه بـه بررسی این مشکل و تعیین راه حلی برای تعیین آن بر اسـاس تئوری بازی همکار انه می پردازیم . برای مقایسـه ایـن انـدیس با اندیسهای قبلی مورد استفاده بـرای محاسـبه قـدرت بـازار، نتایج حاصل برای سیستم تست ۳۰ IEEE باسه با ۶ ژنراتور و ۴۲ خط انتقال، آزمایش شده و نتـایج آن بـا اندیسـهای قبلـی مقایسه شده است . با اندیس جدید، امکان تبـانی نیـز در بـین تمامی گروه های قابل تشکیل در بازار در نظر گرفته می شود .