سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم حسینی سدهی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر
محمدرضا میبدی – دانشکده ندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

اتوماتای یادگیر سلولی در زمینه های متعددی از پردازش تصاویر مانند حذف نوی ز ، بهسازی ، هموار سازی ، بازیابی ، تقطیع و استخراج ویژگی های تصویر مورد استفاده قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا روش های لبه یابی گزارش شده مبتنی بر اتاماتای یادگیر سلولی و مشکلات آنها بررسی و سپس روش لبه یابی جدیدی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهاد می شود. به منظور ارزیابی، روش پیشن هادی با دو روش کنی و سوبل مقایسه گردیده است . نتایج آزمایش ها نشان داده که روش مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی در مقایسه با روش های موجود از کارایی مطلوبی در تشخیص لب ههای تصویر برخوردار است.