سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رحمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیغ نیروی برق تهران بزرگ
حیدر علی شایانفر – عضو قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت تایین زاویه فاز ولتاژ و جریان با حضور مولفه dc میرا شونده به طور اختصار معرفی شده است . روش پیشنهاد شده از Fuul cycle discete fourier transformبرای تایین فازور مولفه اصلی سیگنال استفاده نموده است . سپس با محاسبه اختلاف زاویه بین جریان و ولتاژ به وسیله الگوریتم ارائه شده با استفاده زاز روش مولفه حقیقی جریان جهت اغتشاش شناسایی شده است .